PIMESA ha publicat en la Plataforma de Contractació de l’Estat i en la seua pàgina web la licitació relativa a la Contractació del subministrament de botelles de butà i propà per a la seua venda en l’Estació de Servei núm. 11.724, situada en l’Estació d’Autobusos d’Elx. 

El contracte té per objecte el subministrament en exclusiva de gasos liquats del petroli (GLP) envasats en botelles, gas butà liquat en envàs lleuger de càrrega de 12,00 kg o 12,50 kg i gas propà liquat, en envasos de 11,00 k. de càrrega que es destinaran a la venda al detall en l’Estació de Servei situada en l’Estació d’Autobusos d’Elx.

 El termini per a la presentació d’ofertes estarà obert fins a les 14.00 h del dia 18 de novembre de 2020.

 La duració del contracte serà d’un any, iniciant-se la seua vigència el 7 de febrer de 2021 i podrà ser prorrogat per un any addicional per acord mutu de les parts.

 L’únic criteri d’adjudicació serà l’oferta econòmica que haurà de ser inferior a 67.939,50 euros més IVA.

 Més informació en la Plataforma de Contractació de l’Estat.