El Consell d’Administració de PIMESA, celebrat el dia 4 d’agost de 2020, ha aprovat el Plec de condicions per a la contractació del subministrament de combustibles d’automoció per a la seua venda en l’Estació de Servei situada en l’Estació d’Autobusos d’Elx.

Amb motiu del pròxim venciment del contracte subscrit entre PIMESA i CEPSA COMERCIAL PETROLI, S.A, a partir del dia 7 de febrer de l’any pròxim, l’empresa municipal cerca proveïdor per al subministrament de carburants per a la seua comercialització en l’estació de servei que gestiona des de principis dels anys noranta.

L’expedient es tramitarà de manera ordinària mitjançant procediment obert en considerar-se que aquest tipus de tramitació és el que garanteix una major concurrència i a causa de les característiques del mateix i al seu import, s’ha classificat el mateix com a subjecte a regulació harmonitzada (SARA) el que requereix de la seua publicació en el Diari Oficial de la Unió Europea.

El criteri d’adjudicació serà econòmic, havent de presentar cada licitador ofereixes per a cada tipus de combustible a subministrar: Gasoil A, Gasoil A Premium, Gasolina 95 sense plom i Gasolina 98 sense plom.

La duració del contracte serà d’un any prorrogable a dos, havent-se establit com a pressupost base de licitació la quantitat de 3.023.020,00 euros, més IVA.

Tota la informació relativa a l’expedient es pot consultar a través de la Plataforma de Contractació de l’Estat i en la web de PIMESA en el Perfil del Contractant.