El Ple Municipal de l’Ajuntament d’Elx ha dut a terme l’aprovació provisional de la modificació del Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) per a l’ampliació d’Elx Parc Empresarial en 600.000 metres quadrats.

S’ha aprovat a més l’Estudi Ambiental i Territorial Estratègic amb els annexos que l’integren (Estudi de Mobilitat, Estudi de Patrimoni Cultural, Estudi Acústic i Estudi d’Inundabilitat), l’Estudi de Paisatge i Pla de Participació Pública i el seu Expedient d’Avaluació Ambiental i Territorial Estratègic, documentació elaborada per PIMESA, que serà remesa a la conselleria de Medi Ambient perquè duga a terme l’avaluació ambiental.

La modificació proposada, ha requerit l’emissió d’informes per part de més de 25 organismes diferents.

La Modificació Puntual del Pla General presentada per a l’ampliació d’Elx Parc Empresarial persegueix comptar amb una oferta versàtil de parcel·les aptes per a la implantació d’activitats econòmiques empresarials, amb diferents formats i superfícies, així com incloure en l’oferta parcel·les de dimensió superficial rellevant, capaces d’albergar implantacions singulars a nivell industrial, establint una ordenació flexible, quant a condicions d’edificabilitat i parcel·lació que permeta atendre demandes ad hoc i facilitar noves iniciatives empresarials.

La modificació de caràcter estructural del Pla General consisteix en la creació d’un nou sector de sòl urbanitzable d’ús industrial, el sector E-49, en els terrenys situats al nord-est de l’actual Parc Empresarial i les característiques principals del qual són: la reclassificació de 56,93 hectàrees de sòl no urbanitzable comú a sòl urbanitzable, la creació d’una gran poma central d’aproximadament 200.000 m² susceptible de ser dividida en altres de menors dimensions, dues franges de pomes edificables, establint l’ús terciari en la zona sud-oest del sector possibilitant l’increment dels espais lliures i garantint la diversificació d’usos en el sector. A més de la infraestructura verda estructural afig dues zones verdes inundables, a l’est i oest del sector, dissenyades per a minimitzar l’impacte del risc d’inundabilitat que afecta el sector.

En la proposta aprovada per l’Ajuntament s’ha tingut en compte la participació pública mitjançant les aportacions de persones interessades, associacions de veïns, culturals i de defensa del medi ambient.