El Consell d’Administració de PIMESA, celebrat el dia 5 de maig de 2020, en virtut de la situació excepcional derivada de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, ha adoptat mesures concretes dirigides a fer costat a les famílies i empreses arrendatàries dels seus habitatges, locals i oficines, afectades per la suspensió o reducció dràstica dels seus ingressos econòmics, amb la consegüent pèrdua o minoració de la seua capacitat per a fer front a les seues obligacions de pagament de renda dels immobles llogats.

Es tracta d’una sèrie de mesures que milloren les aprovades pel Govern, amb l’objectiu de fer costat a les famílies en la situació de vulnerabilitat i a empreses i professionals que s’hagen vist afectats per la suspensió d’activitat i per la reducció dràstica dels seus ingressos, afavorint així la seua recuperació econòmica.

Habitatges protegits en lloguer

Després de contactar amb totes les persones arrendatàries d’habitatges propietat de PIMESA per a conéixer quin era el grau d’afectació sobrevinguda a conseqüència de la pandèmia del COVID-19, el Consell d’Administració ha aprovat, per a les persones en situació de vulnerabilitat provocada per aquesta causa, que s’inicie la renegociació dels contractes subscrits, per causa de força major, amb unes importants millores sobre les mesures mínimes establides en el Reial decret llei 11/2020 aprovat pel Govern d’Espanya.

En concret, es proposarà a les persones afectades l’aplicació d’una reducció del 50% de la renda arrendatícia durant el temps que dure l’estat d’alarma decretat pel Govern i les mensualitats següents si aquell termini fóra insuficient en relació amb la referida vulnerabilitat, amb un màxim de quatre mesos i a partir de la mensualitat d’abril; una moratòria en el pagament de la resta (50%) de la renda arrendatícia pel mateix període, mitjançant el fraccionament mensual de les quotes durant tres anys, sense penalitzacions i interessos; i la congelació de les rendes en 2020 i 2021, no aplicant-se l’actualització de les rendes arrendatícies a les variacions que experimente l’Índex de Preus al Consum (IPC) fins a l’1 de gener de 2022.

Locals comercials i oficines

Després de contactar amb totes les persones arrendatàries de locals i oficines de PIMESA per a conéixer la seua situació actual, el Consell d’Administració de PIMESA ha aprovat, per als titulars de locals comercials afectats per la suspensió de l’obertura al públic dels locals i establiments minoristes i en l’àmbit educatiu i de la formació, que s’inicie la renegociació dels contractes subscrits, per causa de força major, camb unes importants millores sobre les mesures mínimes establides en el Reial decret llei 15/2020 aprovat pel Govern.

En concret, es proposarà a les persones afectades l’aplicació d’una reducció del 50% de la renda arrendatícia durant el temps que dure l’estat d’alarma decretat pel Govern i les seues pròrrogues i les mensualitats següents si aquell termini fóra insuficient en relació amb l’impacte provocat pel COVID-19, amb un màxim de quatre mesos i a partir de la mensualitat d’abril; una moratòria en el pagament de la resta (50%) de la renda arrendatícia pel mateix període, mitjançant el fraccionament mensual de les quotes durant tres anys, sense penalitzacions i interessos; una moratòria en el pagament del 50% de la renda arrendatícia que afectarà els tres mesos següents al període de temps anterior, mitjançant el fraccionament mensual de les quotes durant tres anys, sense penalitzacions i interessos; i la congelació de les rendes en 2020 i 2021, no aplicant-se l’actualització de les rendes arrendatícies a les variacions que experimente l’IPC fins a l’1 de gener de 2022.

Per als titulars d’oficines i locals comercials no afectats per la suspensió de l’obertura al públic perjudicats per la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, el Consell d’Administració ha aprovat que s’inicie la renegociació dels contractes subscrits, per causa de força major, amb millores significatives sobre les mesures mínimes establides en el Reial decret llei 15/2020. En concret, una moratòria en el pagament de la totalitat de la renda arrendatícia que afectarà les mensualitats d’abril, maig, juny i juliol de 2020, mitjançant el fraccionament mensual de les quotes durant tres anys, sense penalitzacions i interessos; i la congelació de les rendes en 2020 i 2021, no aplicant-se l’actualització de les rendes arrendatícies a les variacions que experimente l’IPC fins a l’1 de gener de 2022.

Estació d’Autobusos d’Elx

Per a les empreses que actuen com a operadors de transport públic de viatgers per carretera en l’Estació d’Autobusos amb contractes d’arrendament d’instal·lacions i de prestació de serveis, afectades directament per la reducció de l’oferta total d’operacions en compliment del que es disposa en l’article 14 del Reial decret 463/2020, pel qual es va declarar l’estat d’alarma, el Consell d’Administració ha aprovat que s’inicie la renegociació dels contractes subscrits, per causa de força major, mitjançant una reducció del 50% de la renda arrendatícia durant el temps que dure la reducció de l’oferta total d’operacions en el transport públic de viatgers vinculat a la declaració de l’Estat d’Alarma pel Govern d’Espanya.