El Consell d’Administració de PIMESA en la seua sessió del 24 de febrer, va acordar aprovar el preu final resultant després de la finalització de l’execució de les obres de construcció de 1.320 nínxols (936 senzills i 384 dobles), en la Poma “J” del Cementeri Nou Municipal, per un import d’1.091.196,91 euros, IVA no inclòs.

Les obres, executades per la UTE formada al 50% per les mercantils EUROLOSA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN i ALCUDIA SERVICIOS Y OBRAS, que es van iniciar a l’abril de 2019, han finalitzat durant el present mes de febrer, dins del termini previst en el contracte subscrit.

La baixa de 425.160,47 euros finalment obtinguda sobre els 1.516.357,38 euros inicialment pressupostats per a l’execució d’aquestes obres (IVA no inclòs), suposa un estalvi sobre el cost previst del 28,03%.

El termini de garantia de les obres és de 30 mesos des de la seua recepció, formalitzada el passat dia 19 de febrer.