En la sessió celebrada el 24 de febrer de 2020, el Consell d’Administració de PIMESA va acordar adjudicar a DESGUACES MORA el contracte de prestació dels serveis de recollida, descontaminació, tractament i gestió residual dels vehicles al final de la seua vida útil que es troben en les instal·lacions del Depòsit Municipal de Vehicles i en vies públiques del municipi d’Elx, per un termini de duració de 2 anys.

Aquest contracte és susceptible de pròrroga d’any en any, per un termini màxim de 2 anys addicionals i per un import estimat de 38.000 euros, més IVA, resultant de multiplicar el nombre de vehicles que es preveu entregar a l’adjudicatari en aquest termini.

L’abast dels serveis adjudicats, de conformitat amb el Plec de Prescripcions Tècniques que regula licitació, es concreta en:

  • Retirar els vehicles del Depòsit Municipal d’Elx o de qualsevol altre lloc dins del municipi d’Elx, sempre que quede dins de l’àmbit de gestió de PIMESA.
  • Per a tots aquells vehicles que tinguen registre en la Direcció General de Trànsit: emetre i gestionar els certificats de destrucció dels vehicles al final de la seua vida útil i tramitar les baixes definitives dels vehicles davant la Direcció General de Trànsit
  • Per a tots aquells vehicles que no tinguen registre en la Direcció General de Trànsit o no es puguen identificar les dades del vehicle: emetre un certificat mediambiental de descontaminació que acredite que el vehicle ha sigut gestionat conforme la legislació vigent en matèria de tractament de residus perillosos i no perillosos.
  • Per a tots aquells elements procedents de la gestió del servei de grua que no tinguen la consideració de vehicles: gestionar el seu ferrallament i emetre un certificat mediambiental de descontaminació que acredite que han sigut gestionats conforme la legislació vigent en matèria de tractament de residus perillosos i no perillosos
  • Realitzar les operacions de descontaminació i tractament dels vehicles i altres elements objecte del contracte.
  • La cessió temporal de vehicles al final de la seua vida útil donats de baixa definitiva en la Direcció General de Trànsit, per a finalitats de formació, investigació, protecció civil o simulacres. La cessió requerirà l’aplicació del procediment que establisca a aquest efecte la Direcció General de Trànsit.

L’adjudicatari abonarà un import de 100 euros més IVA per vehicle de quatre o més rodes i 20 euros més IVA per vehicle de tres o menys rodes. A més, realitzarà la cessió de 14 vehicles anuals per a centres de formació i 30 vehicles anuals per a cossos de seguretat.