El Consell d’Administració de PIMESA ha aprovat la licitació de les obres de reconstrucció de la Unitat núm. 30 de la Relació de Conjunts i Elements Protegits del Camp inclosa en el Pla General d’Elx, l’edifici conegut com a “Casa dels Coloms”, en una zona verda situada en l’Avinguda del Calçat d’Elx núm. 1 d’Elx Parc Empresarial.

El pressupost base de licitació es fixa de conformitat amb el Projecte d’Execució de les Obres en la quantitat de 338.859,64 euros, sense incloure l’IVA.

El termini de presentació d’ofertes està obert fins al dia 12 de febrer de 2020 a les 14.00 hores.

Les obres s’executaran amb estricta subjecció a la MODIFICACIÓ DEL PROJECTE PER A RECONSTRUCCIÓ DE L’EDIFICI DENOMINAT “LA CASA DELS COLOMS”, redactat per SERRANO I VALDERRAMA ARQUITECTES, S.L.P. i aprovat per la Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Elx, i amb l’abast assenyalat en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars (PPTP) que regula la licitació.

La duració del contracte ve establida de la forma següent:

  • El termini màxim corresponent a l’execució de les obres establit en deu (10) mesos, des de l’endemà al de la signatura de l’Acta de Comprovació del Replanteig.
  • El termini de garantia de dotze (12) mesos, a comptar des de la data de l’Acta de Recepció sense reserves.

Tota la informació relativa a la licitació del contracte es facilita a través del Perfil del Contractant de *PIMESA, allotjat en la Plataforma de Contractació del Sector Públic.