REGISTRE D'ACTIVITATS I TRACTAMENTES

Registre de les activitats de tractament efectuades sota la responsabilitat de PIMESA sobre les dades de caràcter personal recollits per al desenvolupament de les seues funcions segons el que s’estableix en l’article 30 del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.

CAMPOS TRACTAMENT

Camp Descripció
Base jurídica Mitjà en virtut del qual es justifica la licitud del tractament. El tractament podrà justificar-se, a títol enunciatiu, mitjançant l’obtenció del consentiment de l’interessat, el compliment d’un contracte o d’una obligació legal, i/o l’existència d’un interés legítim de l’interessat o de l’entitat.
Fins del tractament Destí o fi determinada, explícit i legítim en virtut del qual el responsable del tractament procedeix a la realització d’operacions sobre dades personals o conjunts de dades personals, ja siga per procediments automatitzats o no, com ara la recollida, registre, organització, estructuració, conservació, adaptació o modificació, extracció, consulta, utilització, comunicació per transmissió, difusió o qualsevol altra forma d’habilitació d’accés, acarament o interconnexió, limitació, supressió o destrucció.
Col·lectiu Col·lectiu de persones físiques identificades o identificables a qui corresponen les dades personals que són tractats.
Categories de Dades Detall de les dades objecte del tractament.
Categoria destinataris Determinació de la fi de les dades objectes del tractament.
Transferència Internacional Mesures de control establides per a garantir un procés de transferència internacional òptim.
Termini supressió Indicador dels terminis de conservació i/o actualització de la informació establits pel departament en virtut d’un procediment intern.
Mesures de seguretat Mesures de control establides.
Òrgan responsable Òrgan responsable del tractament de les dades.
Delegat Protecció de Dades Delegat de protecció de dades designat.

SEGURETAT

Camp Descripció
Base jurídica RGPD: 6.1.e) Tractament necessari per al compliment d’una missió realitzada en interés públic o en l’exercici de poders públics conferits al responsable del tractament.

2016/679 Reglament General de Protecció de Dades (RGPD).<7span>

Fins del tractament Garantir la seguretat de persones, béns i instal·lacions.
Col·lectiu Personal propi i extern que presta servei.

Persones físiques o representants de persones jurídiques per a realitzar diverses gestions.

Persones físiques que visiten les instal·lacions gestionades per PIMESA.

Categories de Dades Imatge.

Dades identificatives incloses en el registre de visita (nom, cognoms).

Categoria destinataris Forces i cossos de seguretat de l’Estat, òrgans judicials, Ministeri Fiscal.
Transferència Internacional No estan previstes transferències internacionals de les dades.
Termini supressió Imatge: En un mes a comptar des de la data de la seua recollida.

Altres dades: Es conservaran durant el temps que siga necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar les possibles responsabilitats que es pogueren derivar d’aquesta finalitat i del tractament de les dades.

Mesures de seguretat Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb les previstes en l’Annex II (Mesures de seguretat) del Reial decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l’Esquema Nacional de Seguretat en l’àmbit de l’Administració Electrònica.
Òrgan responsable Promocions i Iniciatives Municipals d’Elx S.A (PIMESA).
Delegat Protecció de Dades NUNSYS, S.A. C/ Gustave Eiffel 3, (46980 Paterna) València. (dpo@nunsys.com).

RECURSOS HUMANS

Camp Descripció
Base jurídica RGPD: 6.1.b) Tractament necessari per a l’execució d’un contracte en el qual l’interessat és part o per a l’aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuals.

RGPD: 6.1.c) Tractament necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament.

Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors.

2016/679 Reglament General de Protecció de Dades (RGPD).

Fins del tractament Gestió de personal laboral.

Expedient personal. Control horari. Formació. Prevenció de riscos laborals.

Emissió de la nòmina del personal, així com de tots els productes derivats d’aquesta.

Gestió econòmica del personal.

Gestió de processos de selecció.

Col·lectiu Personal laboral.
Categories de Dades Imatge.

Dades identificatives: Nom i cognoms, DNI/CIF/Document identificatiu, número de Seguretat Social, adreça postal i electrònica, signatura, telèfon i foto.

Categories especials de dades: dades de salut (baixes per malaltia, accidents laborals i grau de discapacitat, sense inclusió de diagnòstics), afiliació sindical.

Dades de característiques personals: Sexe, estat civil, nacionalitat, edat, data i lloc de naixement, tallaje uniformitat i dades familiars.

Dades de circumstàncies familiars: Nom i cognoms i DNI/CIF/Document identificatiu del familiar.

Dades acadèmiques i professionals: Titulacions, formació i experiència professional.

Dades de detall d’ocupació.

Dades de control de presència: data/hora entrada i eixida, motiu d’absència.

Dades economicofinanceres: Dades econòmiques de nòmina, retencions judicials (en el seu cas), altres retencions (en el seu cas), dades bancàries.

Categoria destinataris Entitat a qui s’encomane la gestió en matèria de riscos laborals.

Entitat a qui s’encomane la gestió de les nòmines.

Institut Nacional de la Seguretat Social.

Tresoreria General de la Seguretat Social.

Entitats financeres.

Agència Estatal d’Administració Tributària.

Transferència Internacional No estan previstes transferències internacionals de les dades.
Termini supressió Es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar les possibles responsabilitats que es pogueren derivar d’aquesta finalitat i del tractament de les dades.Les dades econòmiques d’aquesta activitat de tractament es conservaran a l’empara del que es disposa en la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.
Mesures de seguretat Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb les previstes en l’Annex II (Mesures de seguretat) del Reial decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l’Esquema Nacional de Seguretat en l’àmbit de l’Administració Electrònica.
Òrgan responsable Promocions i Iniciatives Municipals d’Elx S.A (PIMESA).
Delegat Protecció de Dades NUNSYS, S.A. C/ Gustave Eiffel 3, (46980 Paterna) València. (dpo@nunsys.com).

HABITATGE

Camp Descripció
Base jurídica RGPD: 6.1.b) Tractament necessari per a l’execució d’un contracte en el qual l’interessat és part o per a l’aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuals.

RGPD: 6.1.c) Tractament necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament.

RGPD: 6.1.a) L’interessat va donar el seu consentiment per al tractament de les seues dades personals per a un o diversos fins específics.

2016/679 Reglament General de Protecció de Dades (RGPD).

Fins del tractament Gestió de productes immobiliaris: venda, lloguer.

Gestió d’incidències produïdes en habitatges venuts per PIMESA.

Gestió de convocatòries de productes immobiliaris.

Col·lectiu Clients.
Categories de Dades PERSONES FÍSIQUES:

Dades identificatives: Nom i cognoms, DNI/CIF/Document identificatiu, adreça postal i electrònica, signatura, telèfon.

Dades economicofinanceres: Dades bancàries.

Dades sensibles: dades de salut (per al cas de la compra d’habitatge).

Dades persona de contacte: Nom i cognoms, DNI/CIF/Document identificatiu, adreça postal i electrònica, telèfon.

PERSONES JURÍDIQUES:

Dades del representant legal: Nom i cognoms, DNI/CIF/Document identificatiu, signatura.

Dades persona de contacte: Nom i cognoms..

Categoria destinataris Constructores en el cas d’incidències en els habitatges que hagen de ser reparades.

Notaris: Per a la formalització de la compra de l’habitatge.

Transferència Internacional No estan previstes transferències internacionals de les dades.
Termini supressió Es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar les possibles responsabilitats que es pogueren derivar d’aquesta finalitat i del tractament de les dades.
Mesures de seguretat Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb les previstes en l’Annex II (Mesures de seguretat) del Reial decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l’Esquema Nacional de Seguretat en l’àmbit de l’Administració Electrònica.
Òrgan responsable Promocions i Iniciatives Municipals d’Elx S.A (PIMESA).
Delegat Protecció de Dades NUNSYS, S.A. C/ Gustave Eiffel 3, (46980 Paterna) València. (dpo@nunsys.com).

MOBILITAT

Camp Descripció
Base jurídica RGPD: 6.1.b) Tractament necessari per a l’execució d’un contracte en el qual l’interessat és part o per a l’aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuals.

RGPD: 6.1.c) Tractament necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament.

RGPD: 6.1.a) L’interessat va donar el seu consentiment per al tractament de les seues dades personals per a un o diversos fins específics.

2016/679 Reglament General de Protecció de Dades (RGPD).

Fins del tractament Gestió de serveis de mobilitat proporcionats per PIMESA: Bicielx, Llobi, ElcheTaxi, Grua, Ora, depòsit de vehicles.
Col·lectiu Clients.
Categories de Dades BICIELX:

Dades identificatives: Nom i cognoms, DNI/CIF/Document identificatiu, adreça postal i electrònica, signatura, telèfon.

Dades del pare/mare/tutor (en cas de menor d’edat): Nom i cognoms, DNI/CIF/Document identificatiu, adreça postal i electrònica, signatura, telèfon.

Dades de detall d’ocupació: professió.

Dades economicofinanceres: Dades bancàries.

LLOBI:

Dades identificatives: Nom i cognoms, DNI/CIF/Document identificatiu, adreça postal i electrònica, signatura, telèfon.

ELCHETAXI:

Dades identificatives: Nom i cognoms, DNI/CIF/Document identificatiu, adreça postal i electrònica, signatura, telèfon.

Dades economicofinanceres: Dades bancàries.

ORA:

Dades identificatives del vehicle: Matrícula del vehicle.

Dades identificatives incloses en al·legacions (en cas de reclamació): Nom i cognoms, DNI/CIF/Document identificatiu, adreça postal i electrònica, signatura, telèfon.

Dades del propietari per a targeta resident: Nom i cognoms.

DEPÒSIT:

Dades identificatives del vehicle: Matrícula del vehicle.

Dades identificatives incloses en al·legacions (en cas de reclamació): Nom i cognoms, DNI/CIF/Document identificatiu, adreça postal i electrònica, signatura, telèfon.

Dades identificatives del propietari (en cas de tramitació de baixa o vehicle a disposició judicial/policial): Nom i cognoms, DNI/CIF/Document identificatiu, adreça postal i electrònica, signatura, telèfon.

Dades familiars en cas de defunció del titular (dades incloses en la declaració d’hereus): Nom i cognoms, DNI/CIF/Document identificatiu, adreça postal i electrònica, signatura, telèfon.

Informació continguda en l’expedient en cas de denúncia.

GRUA:

Dades identificatives del vehicle: Matrícula del vehicle.

Dades identificatives incloses en al·legacions (en cas de reclamació): Nom i cognoms, DNI/CIF/Document identificatiu, adreça postal i electrònica, signatura, telèfon.

Categoria destinataris Ajuntament d’Elx.

Forces i cossos de seguretat de l’Estat, òrgans judicials.

Transferència Internacional No estan previstes transferències internacionals de les dades.
Termini supressió Es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar les possibles responsabilitats que es pogueren derivar d’aquesta finalitat i del tractament de les dades.
Mesures de seguretat Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb les previstes en l’Annex II (Mesures de seguretat) del Reial decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l’Esquema Nacional de Seguretat en l’àmbit de l’Administració Electrònica.
Òrgan responsable Promocions i Iniciatives Municipals d’Elx S.A (PIMESA).
Delegat Protecció de Dades NUNSYS, S.A. C/ Gustave Eiffel 3, (46980 Paterna) València. (dpo@nunsys.com).

COMPTABILITAT

Camp Descripció
Base jurídica RGPD: 6.1.a) L’interessat va donar el seu consentiment per al tractament de les seues dades personals per a un o diversos fins específics.

RGPD: 6.1.b) Tractament necessari per a l’execució d’un contracte en el qual l’interessat és part o per a l’aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuals.

RGPD: 6.1.c) Tractament necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament.

2016/679 Reglament General de Protecció de Dades (RGPD).

Fins del tractament Gestió d’altes i baixes, actualització i emmagatzematge de les dades personals d’empleats, clients i/o proveïdors amb l’objectiu d’executar un contracte, servei o tramitar la facturació d’aquests.

Gestió de despeses i ingressos derivats de l’execució del pressupost general de PIMESA.

Col·lectiu Persones físiques o representants de persones jurídiques.
Categories de Dades PERSONES FÍSIQUES:

Dades identificatives: Nom i cognoms, DNI/CIF/Document identificatiu, adreça postal i electrònica, signatura, telèfon.

Dades economicofinanceres: Dades bancàries.

PERSONES JURÍDIQUES:

Dades del representant legal: Nom i cognoms, DNI/CIF/Document identificatiu, signatura.

Dades persona de contacte: Nom i cognoms.

Categoria destinataris Entitats financeres.

Agències Estatal d’Administracion Tributària.

Ajuntament d’Elx.

Entitat Urbanística de conservació.

Transferència Internacional No estan previstes transferències internacionals de les dades.
Termini supressió Es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar les possibles responsabilitats que es pogueren derivar d’aquesta finalitat i del tractament de les dades.
Mesures de seguretat Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb les previstes en l’Annex II (Mesures de seguretat) del Reial decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l’Esquema Nacional de Seguretat en l’àmbit de l’Administració Electrònica.
Òrgan responsable Promocions i Iniciatives Municipals d’Elx S.A (PIMESA).
Delegat Protecció de Dades NUNSYS, S.A. C/ Gustave Eiffel 3, (46980 Paterna) València. (dpo@nunsys.com).

CONTRACTACIÓ

Camp Descripció
Base jurídica RGPD: 6.1.a) L’interessat va donar el seu consentiment per al tractament de les seues dades personals per a un o diversos fins específics.

RGPD: 6.1.b) Tractament necessari per a l’execució d’un contracte en el qual l’interessat és part o per a l’aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuals.

RGPD: 6.1.c) Tractament necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament.

Llei de contractació d’administracions públiques (Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic,).

2016/679 Reglament General de Protecció de Dades (RGPD).

Fins del tractament Gestió de la licitació i contractació de béns, obres i serveis.
Col·lectiu Persones físiques o representants de persones jurídiques.
Categories de Dades PERSONES FÍSIQUES:

Dades identificatives: Nom i cognoms, DNI/CIF/Document identificatiu, adreça postal i electrònica, signatura, telèfon.

Dades economicofinanceres: Dades bancàries, deduccions impositives / imposats.

PERSONES JURÍDIQUES:

Dades del representant legal: Nom i cognoms, DNI/CIF/Document identificatiu, signatura.

Dades persona de contacte: Nom i cognoms.

Categoria destinataris Entitats financeres.

Agències Estatal d’Administracion Tributària. (Plataforma general de l’Estat).

Transferència Internacional No estan previstes transferències internacionals de les dades.
Termini supressió Es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar les possibles responsabilitats que es pogueren derivar d’aquesta finalitat i del tractament de les dades.
Mesures de seguretat Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb les previstes en l’Annex II (Mesures de seguretat) del Reial decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l’Esquema Nacional de Seguretat en l’àmbit de l’Administració Electrònica.
Òrgan responsable Promocions i Iniciatives Municipals d’Elx S.A (PIMESA).
Delegat Protecció de Dades NUNSYS, S.A. C/ Gustave Eiffel 3, (46980 Paterna) València. (dpo@nunsys.com).

CANAL DE DENÚNCIES

Camp Descripció
Base jurídica RGPD: 6.1.e) Compliment d’una missió d’interés públic.
Fins del tractament Gestió de la investigació de les possibles denúncies o consultes.
Col·lectiu Ciutadans, denunciants, usuaris investigats i intervinents.
Categories de Dades Dades identificatives: Nom i cognoms, DNI/CIF/Document identificatiu, adreça postal i electrònica, signatura, telèfon.

En funció del motiu de la denúncia/consulta es poden tractar altres dades com: financers, laborals, etc.

Categories destinataris Administració de Justícia.

Cossos i Forces de Seguretat de l’Estat.

Altres administracions públiques amb competència en relació al tipus de denúncia presentada.

Transferència Internacional No estan previstes transferències internacionals de les dades.
Termini supressió Es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar les possibles responsabilitats que es pogueren derivar d’aquesta finalitat i del tractament de les dades.
Mesures de seguretat Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb les previstes en l’Annex II (Mesures de seguretat) del Reial decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l’Esquema Nacional de Seguretat en l’àmbit de l’Administració Electrònica.
Òrgan responsable Promocions i Iniciatives Municipals d’Elx S.A (PIMESA).
Delegat Protecció de Dades NUNSYS, S.A. C/ Gustave Eiffel 3, (46980 Paterna) València. (dpo@nunsys.com).

PREVENCIÓ DE BLANQUEIG DE CAPITALS I FINANÇAMENT DEL TERRORISME

Camp Descripció
Base jurídica RGPD: 6.1.e) Compliment d’una missió d’interés públic.
Fins del tractament Compliment la de Llei 10/2010, de 28 d’abril, de Prevenció del Blanqueig de Capitals i del Finançament del Terrorisme, en virtut de l’article 2.1 l).
Col·lectiu Clients, persones treballadores relacionades amb la prevenció del blanqueig de capitals, directius i agents immobiliaris col·laboradors.
Categories de Dades PERSONES FÍSIQUES:

Dades identificatives: Nom i cognoms, DNI/CIF/Document identificatiu, adreça postal i electrònica, signatura, telèfon.

Dades de característiques personals: Estat civil, nacionalitat, data i lloc de naixement i dades familiars.

Dades de representants/apoderats/autoritzats: Nom i cognoms, DNI/NIF/Document identificatiu, adreça postal i electrònica, signatura, telèfon.

Dades de familiars o afins amb responsabilitat pública: Nom i cognoms, DNI/NIF/Document identificatiu.

Dades de detall d’ocupació: professió, lloc de treball, historial laboral.

Dades economicofinanceres: Dades bancàries, ingressos anuals, actiu, valor net, beneficis.

PERSONES JURÍDIQUES:

Dades del representant legal: Nom i cognoms, DNI/CIF/Document identificatiu, signatura.

Dades persona de contacte: Nom i cognoms.

Dades propietàries (persones jurídiques): Nom i cognoms, DNI/NIF/Document identificatiu, venciment, signatura, % participació, data i país de naixement.

Categoria destinataris Comissió de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries i els seus òrgans de suport: SEPBLAC i Secretaria de la Comissió.
Transferència Internacional No estan previstes transferències internacionals de les dades.
Termini supressió Es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar les possibles responsabilitats que es pogueren derivar d’aquesta finalitat i del tractament de les dades.
Mesures de seguretat Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb les previstes en l’Annex II (Mesures de seguretat) del Reial decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l’Esquema Nacional de Seguretat en l’àmbit de l’Administració Electrònica.
Òrgan responsable Promocions i Iniciatives Municipals d’Elx S.A (PIMESA).
Delegat Protecció de Dades NUNSYS, S.A. C/ Gustave Eiffel 3, (46980 Paterna) València. (dpo@nunsys.com).