POLÍTICA RETRIBUTIVA

MASSA SALARIAL

PIMESA com entitat que s’integra en el sector públic institucional, es subjecta en matèria de personal a les limitacions previstes en la normativa pressupostaria i en les previsions anuals dels pressupostos generals, segons l’article 81.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

La massa salarial de PIMESA forma part de la massa salarial del personal laboral del sector públic local de l’Ajuntament d’Elx, d’acord amb l’article 103 bis. 1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local.

Massa salarial

RETRIBUCIONS

Las retribuciones de PIMESA están determinadas en el Convenio Colectivo de Empresa en base a unas percepciones económicas estructuradas en base a los siguientes conceptos salariales y extrasalariales:

  • Salario base.
  • Gratificaciones extraordinarias.
  • Pluses salariales.
  • Complementos salariales personales.
  • Pluses extrasalariales.

La información relativa a las retribuciones percibidas por los altos cargos y máximos responsables de la Sociedad se recoge en el Informe Anual sobre Retribuciones de los Consejeros y Altos Cargos de PIMESA.

DESPESES DE PERSONAL

Los gastos de personal de PIMESA según datos que figuran en las Cuentas anuales de la Empresa son los siguientes:

 

Año Gastos personal Sueldos, salarios y asimilados Cargas sociales
2022 3.482.584,44 2.609.232,08 873.352,36
2021 3.331.320,00 2.484.672,46 846.647,54
2020 3.328.348,80 2.496.708,93 831.639,87
2019 3.271.733,47 2.455.630,41 816.103,06
2018 3.226.263,39 2.421.251,55 805.011,84
2017 3.157.769,51 2.372.539,52 785.229,99
2016 2.961.458,56 2.218.094,03 743.364,53
2015 2.936.549,67 2.216.328,93 720.220,74
2014 2.918.200,22 2.198.578,20 719.622,02
2013 2.708.685,09 2.055.030,91 653.654,18