PLANTILLA

Una de les claus de l’èxit de PIMESA és comptar en la seua plantilla amb un equip de persones amb un elevat nivell de professionalitat, capacitat de treball i dedicació.

En PIMESA hi ha un equip de treball multidisciplinari amb un alt nivell de qualificació professional.

En l’article 10 del vigent Conveni Col·lectiu d’Empresa es defineixen els principis essencials de l’Organització del treball i gestió del personal, destacant entre ells que correspon al Consell d’Administració de la Societat aprovar anualment la plantilla de PIMESA, que haurà de comprendre tots els llocs de treball reservats a personal laboral.

Plantilla de PIMESA

La plantilla de PIMESA respon als principis de racionalitat, economia i eficiència i s’estableix d’acord amb les necessitats que requereixen les activitats de l’empresa per a complir amb les seues finalitats socials.

La plantilla de PIMESA està integrada per personal laboral al servei d’una empresa pública que ha adoptat la forma de societat mercantil.

La Gerència de PIMESA té un contracte especial de treball de personal d’alta direcció amb vigència fins al 31 d’octubre de 2021.

En la plantilla de PIMESA no hi ha cap lloc de treball reservat a personal eventual, segons la definició de l’article 12 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.

La estratègia de comercialització dels productes immobiliaris que promou PIMESA, així com els serveis públics que gestiona, implica la realització de determinades campanyes de publicitat específiques que són un suport promocional.

D’acord amb l’article 4 de la Llei 12/2018, de 24 de maig, de la Generalitat, de publicitat institucional per al interès ciutadà i la concepció col•lectiva de les infraestructures públiques, aquest tipus de publicitat deu tenir com a finalitat donar a conèixer els drets i serveis a la ciutadania, a més de responsabilitats cíviques i obligacions legals de la ciutadania o alertes per emergències, complint amb el deure d’informació pública.

COMPOSICIÓ PLANTILLA

La plantilla de la Societat al 31 de desembre de cada exercici, distribuïda per tipologia de lloc de treball, tipus de contracte i gènere, és la que es mostra al quadre següent:

TIPOLOGIA DE CONTRACTE I LLOC DE TREBALL EXERCICI 2020 EXERCICI 2019
TOTAL HOMES DONES TOTAL HOMES DONES
TOTAL 12 4 8 16 6 10
CONTRACTES INDEFINITS
Personal Responsable Departament 9 4 5 9 4 5
Personal Tècnic 9 4 5 9 4 5
Personal Administratiu 16 4 12 16 4 12
Personal d’Oficis 57 34 23 57 34 23
TOTAL 91 46 45 91 46 45
CONTRACTES TEMPORALS
Personal Administratiu 3 1 2 5 2 3
Personal d’Oficis 9 3 6 11 4 7

ENTORN LABORAL DE QUALITAT

PIMESA té un adequat entorn i unes bones condicions de treball per a la creació d’un clima laboral positiu i motivador, que afavoreix la productivitat del personal i la seua implicació i compromís amb els objectius de l’empresa i amb l’orientació de servei a la ciutadania.