INFORME DE RETRIBUCIONS

PIMESA fa pública la informació relativa a les retribucions íntegres anuals, incloses en el seu cas les indemnitzacions percebudes en ocasió del cessament o acomiadament, o per residència o anàloga, pel seus alts càrrecs i màxims responsables.

La normativa d’aplicació es concreta en la Disposició addicional dotzena de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, en el seu apartat 5; l’article 8.1.f) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern; i, l’article 9.1.g) de la Llei 2/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana.

L’Informe Anual sobre Retribucions dels Consellers i Alts Càrrecs de PIMESA és aprovat pel Consell d’Administració i la Junta General de la Societat.