ESTATUTS SOCIALS

Els Estatuts Socials de PIMESA inclouen:

Denominació de la Societat: Promocions i Iniciatives Municipals d’Elx S.A.

Domicili social: Carrer Diagonal del Palau nº 7, 03202 Elx.

Capital social: 26.401.790,10 euros, representat per 285 accions nominatives de 92.637,86 euros de valor nominal cadascuna d’elles, numerades correlativament del 1 al 285, tots dos inclusivament.

Òrgans Socials: El Govern i Administració de la Societat estarà encomanat a la Junta General d’Accionistes, al Consell d’Administració i a la Gerència.

Objecte social

Les finalitats socials de PIMESA es concreten en les següents:

  • Estudis urbanístics, incloent en ells la redacció de plans d’ordenació i projectes d’urbanització i la iniciativa per a la seua tramitació i aprovació.
  • Activitat urbanitzadora, que pot aconseguir tant a la promoció de la preparació del sòl i renovació o remodelació urbana com a la realització d’obres de infraestructura urbana, i dotació de serveis, per a l’execució dels plans d’ordenació.
  • Promoure la construcció d’edificis, naus industrials, locals i habitatges, incloent garatges i aparcaments, així com el condicionament d’espais i la rehabilitació urbana.
  • L’explotació del servei públic de l’Estació d’Autobusos de la ciutat d’Elx.
  • La prestació del servei de recollida de vehicles de la via pública, el seu arrossegament, depòsit i custòdia, de conformitat amb les Ordenances Municipals pertinents.
  • L’explotació i administració directa o indirecta de l’estacionament de qualsevol classe de vehicles.
  • Adquisició, gestió, explotació, arrendament i alienació d’immobles i de tota classe de béns, obres i serveis.
  • El foment econòmic de la ciutat d’Elx dirigit a afavorir la captació d’inversors i la implantació de projectes empresarials en les actuacions promogudes per la Societat.
  • Execució de les actuacions que en matèries referents a les seues finalitats socials, li encomanen les Administracions Públiques de qualsevol tipus i fins i tot les que convinguera amb la iniciativa privada.