CESSIÓ VEHICLES

L’article 5 del Reial Decret 20/2017, de 20 de gener, sobre els vehicles al final de la seua vida útil, disposa que la persona titular d’un vehicle que vaja a desprendre’s d’aquest, queda obligada a entregar-lo a un Centre Autoritzat de Tractament (CAT), bé directament o a través d’una instal·lació de recepció.

A fi d’afavorir que els titulars de vehicles al final de la seua vida útil puguen desprendre’s dels mateixos sense cap cost, s’ofereix a les persones interessades, físiques o jurídiques, la possibilitat de renunciar a la titularitat dels seus vehicles a favor de l’Ajuntament d’Elx, a través de l’empresa municipal PIMESA, amb la finalitat de que l’administració local realitze tots els tràmits necessaris per al seu tractament residual i la seua baixa definitiva en Trànsit.

Les persones interessades podran portar el seu vehicle al Depòsit Municipal o sol·licitar la intervenció de la grua municipal per al seu trasllat.

¿Qui pot sol·licitar-ho?

La persona titular del vehicle (si és persona física) o el representant legal (si és persona jurídica).

Documentació a presentar
Les persones interessades deuran presentar a PIMESA, la documentació que es relaciona:

  • Document de Renúncia de Vehicles a favor de l’Ajuntament d’Elx, autoritzant al fet que procedisca al tractament residual d’aquest, a través de PIMESA, en qualitat d’entitat gestora del Depòsit Municipal de Vehicles, i al fet que realitze els tràmits pertinents a fi de traslladar-ho a un Centre Autoritzat de Tractament per a la destrucció i descontaminació de Vehicles, així com tramitar la baixa electrònica definitiva en la Direcció General de Trànsit (DGT).
  • Fotocòpia DNI/NIE/Passaport de la persona titular del vehicle.
  • En cas de representació, autorització signada pel titular i fotocòpia de DNI/NIE/Passaport de la persona titular y representant.
  • En cas de persona jurídica, Targeta d’Identificació Fiscal, poders de representació i DNI/NIE/Passaport de la persona apoderada.
  • En cas de defunció del titular, còpia de la declaració d’hereus o testament i del DNI dels hereus.
  • Fitxa tècnica del vehicle.
  • Permís de circulació/Baixa temporal de trànsit.
  • En cas de no disposar de la documentació del vehicle, denúncia pel seu robatori o pèrdua o declaració jurada de pèrdua de documentació.
  • Sol·licitud de baixa definitiva per CAT en model oficial de la DGT.
  • Declaració responsable per a sol·licitud de baixa amb titular mort.

HORARI

Tots els dies de l’any durant les 24 hores

INFORMACIÓ

Telèfon 966 670 961

UBICACIÓ