AVÍS LEGAL

Promocions i Iniciatives Municipals d’Elx S.A. (PIMESA), amb CIF/NIF A03475001, titular de la pàgina web https://pimesa.es/, inscrit en el Registre Mercantil d’Alacant en el tom 1.165, foli 52, fulla núm. A-325, Inscripció 1a, en compliment del que es disposa en la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE) i de conformitat amb el que es disposa en les normatives vigents en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD) i la Llei orgànica de Protecció de Dades 3/2018 de 5 de desembre (LOPDGDD) presenta el següent:

1. Dades identificatives

 • Raó social: Promocions i Iniciatives Municipals d’Elx S.A. (PIMESA)
 • Domicili social: Carrer Diagonal del Palau, 7, 03202 Elx.
 • NIF: A03475001.
 • Telèfon de contacte: 966 614 278      
 • Correu electrònic: info@pimesa.es

2. Objectius del lloc web

PIMESA ofereix aquest lloc web per a facilitar la informació sobre els productes que comercialitza, els serveis que presta i les activitats que duu a terme per al desenvolupament dels seus fins socials, sent el seu accés per part de les persones usuàries de caràcter lliure i gratuït. A més, a través d’aquest lloc web es facilita la realització de determinades gestions operatives.

PIMESA, com a empresa pertanyent al sector públic local, ha desenvolupat el lloc web per a donar compliment al que es disposa en la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern; en la Llei 2/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana; i, en el Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desenvolupament de la citada Llei 2/2015, de 2 d’abril.

PIMESA es reserva la facultat de modificar en qualsevol moment, i sense avís previ, la presentació i configuració del lloc web i dels continguts i serveis que en ell s’incorporen. La persona usuària reconeix i accepta que en qualsevol moment l’empresa puga interrompre, desactivar i/o cancel·lar qualsevol dels continguts i/o serveis que s’integren en el lloc web.

3. Condicions d’ús del lloc web

Les persones usuàries s’obliguen a usar el lloc web i els continguts i serveis que en ell s’incorporen de manera diligent i correcta, i es comprometen a no utilitzar el lloc web per a la realització d’activitats contràries a la llei, a la moral, als bons costums acceptats o a l’ordre públic establit i amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits o lesius de drets i interessos de tercers, declinant PIMESA qualsevol responsabilitat que de tot l’anterior es poguera derivar.

Queda expressament prohibit l’ús o aplicació de qualssevol recursos tècnics, lògics o tecnològics per virtut dels quals les persones usuàries puguen beneficiar-se, directament o indirectament, amb o sense lucre, de l’explotació no autoritzada dels continguts i/o serveis publicats o del lloc web en si.

Les persones usuàries s’obliguen al següent:

 1. A abstindre’s d’utilitzar els continguts i serveis de qualsevol forma que puguen danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar el lloc web o impedir la normal utilització o gaudi del mateix per part d’altres persones usuàries.
 2. A no modificar els equips, aplicacions i sistemes de PIMESA de cap manera, ni a utilitzar versions d’equips, aplicacions i sistemes modificades amb la finalitat d’obtindre accés no autoritzat a qualsevol contingut i/o servei del lloc web.
 3. A no interferir ni interrompre l’accés i utilització del lloc web, servidors o xarxes connectats a aquest, o incomplir els requisits, procediments i regulacions de la política de connexió de xarxes.

PIMESA es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al lloc web en qualsevol moment a les persones usuàries el comportament de les quals no s’ajuste al que s’estableix en el present Avís Legal. Així mateix, l’empresa perseguirà l’incompliment de les anteriors condicions, així com qualsevol utilització indeguda dels continguts presentats en el seu lloc web, exercint totes les accions civils i penals que li pogueren correspondre en dret.

Amb caràcter general, la prestació dels serveis no exigeix la prèvia subscripció o registre de les persones usuàries.

En aquells casos en els quals la prestació del servei es condicione a la prèvia complementació del corresponent registre de la persona usuària, aquest s’efectuarà en la forma expressament indicada en les condicions d’ús d’aquest.

La persona usuària garanteix l’autenticitat i veracitat de les dades comunicades a través dels formularis per a la subscripció dels serveis. Serà responsabilitat de la mateixa mantindre tota la informació facilitada permanentment actualitzada de manera que responga, a cada moment, a la seua situació real. En tot cas, la persona usuària serà l’única responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitze i dels perjudicis que cause al prestador o a tercers.

4. Propietat intel·lectual i industrial

Els continguts de tota índole inclosos en la pàgina web https://pimesa.es/, (informes, estudis, articles, notícies, imatges, il·lustracions, fotografies, textos, marques, logotips o dissenys, etc.), són propietat de Promocions i Iniciatives Municipals d’Elx S.A. (PIMESA) i/o d’altres col·laboradors legítims que han concedit a aquesta els corresponents drets d’ús.

Qualsevol ús total o parcial dels continguts del lloc web consistent en la reproducció, distribució, comunicació pública en qualsevol modalitat i per qualsevol mitjà està estrictament prohibida, excepte autorització expressa i per escrit de PIMESA.

Les persones usuàries reconeixen i accepten que en el lloc web es troben accessibles continguts i serveis propietat de tercers els drets dels quals es troben protegits per la legislació espanyola vigent.

5. Exclusió de garanties i responsabilitats

PIMESA no es fa responsable de la legalitat d’altres llocs web de tercers des dels quals puga accedir-se al lloc web propi ni tampoc respon per la legalitat d’altres llocs web de tercers que pogueren estar vinculats o enllaçats des del propi.

De la mateixa manera, no es fa responsable de l’ús que tercers facen de la informació publicada en el lloc web, ni dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguen produir per l’ús d’aquesta informació.

PIMESA es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulneren el respecte a la dignitat de la persona, que siguen discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atempten contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu criteri, no resultaren adequats per a la seua publicació. En qualsevol cas, la mateixa no serà responsable de les opinions manifestades per les persones usuàries a través dels fòrums, xats, o altres eines.

Excepte les obligacions legals que corresponguen a PIMESA, les persones usuàries reconeixen i accepten expressament que l’empresa no atorga cap garantia de qualsevol naturalesa, ja siga expressa o implícita sobre el lloc web, o els continguts i serveis que en ell s’incorporen, declinant qualsevol tipus de responsabilitat, entre altres sobre els següents temes:

 • La disponibilitat i continuïtat del funcionament del lloc web i dels continguts i serveis que incorpora.
 • Els nivells de qualitat i funcionalitat del lloc web i dels continguts i serveis que incorpora.
 • La interrupció, suspensió o cancel·lació de l’accés al lloc web i als continguts i serveis que incorpora.
 • L’accés no autoritzat i l’alteració de les dades emmagatzemades i transmeses a través del lloc web o dels serveis que ofereix sobre aquest tema.
 • L’absència de virus o altres elements en els continguts que puguen produir alteracions en els equips, dispositius i sistemes operatius de les persones usuàries (programari i maquinari).

PIMESA no serà responsable dels retards o fallades que es produïren en l’accés, funcionament i operativitat del lloc web, els seus continguts i/o serveis, així com tampoc de les interrupcions, suspensions o el mal funcionament d’aquest, quan tingueren el seu origen en avaries i problemes produïts per situacions alienes a la pròpia empresa, especialment de força major o situacions d’urgència extrema.

Les persones usuàries accepten voluntàriament que la utilització del lloc web, dels continguts i dels serveis que incorpora, té lloc sota la seua responsabilitat, per la qual cosa adoptaran totes aquelles mesures que foren necessàries a l’efecte de minimitzar els riscos, incloent-hi l’adopció de les mesures de seguretat que foren necessàries per a garantir procediments antivirus i de recuperació de dades.

La persona usuària es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que l’entitat ofereix a través del seu lloc web.

6. Modificació dels continguts

PIMESA es reserva el dret de realitzar en el lloc web, sense previ avís, les modificacions o actualitzacions que considere.

La persona usuària reconeix i accepta que en qualsevol moment PIMESA puga interrompre, desactivar i/o cancel·lar qualsevol dels continguts i/o serveis que s’integren en el lloc web.

7. Enllaces

Des del lloc web https://pimesa.es/ es facilita l’accés a pàgines web que es consideren d’interés per a les activitats de l’empresa, pertanyents a i/o gestionades per tercers.

L’establiment de l’enllaç no implica, necessàriament, l’existència de relacions entre PIMESA i la persona, física o jurídica, propietària de la pàgina web, així com tampoc, l’acceptació i aprovació per part de PIMESA dels seus continguts i/o serveis.

Llevat que expressament es manifeste el contrari, PIMESA no ofereix ni gestiona per si mateixa, ni per mitjà de tercers, la informació, continguts i/o serveis disponibles en les pàgines enllaçades, ni els controla prèviament, aprova o vigila, ni els fa propis. Les persones usuàries, per tant, han d’extremar la prudència en la valoració i utilització de la informació, continguts i serveis existents en les pàgines enllaçades.

PIMESA no assumirà cap responsabilitat pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web alié, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests enllaços o altres llocs d’Internet.

8. Cookies

PIMESA utilitzarà cookies per al correcte funcionament de la pàgina web.

Si desitja més informació sobre què és una cookie, el tipus de cookies que usa la pàgina web i amb quina finalitat, accedisca a la nostra Política de cookies.

9. Protecció de dades

PIMESA compleix amb l’indicat en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 i altra normativa vigent, relatiu al tractament de les dades de caràcter personal. Per a conéixer més informació sobre com tractem les seues dades personals, accedisca a la nostra Política de Privacitat.

10. Menors d’edat

L’informem que el lloc web https://pimesa.es/ dirigeix els seus serveis a majors de 18 anys, encara que no conté continguts nocius per a menors d’edat.

La responsabilitat en la determinació de continguts concrets als quals accedeixen les persones menors d’edat correspon els pares o tutors legals.

11. Modificació de les presents condicions i duració

PIMESA podrà modificar en qualsevol moment les condicions exposades en el lloc web.

La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seua exposició i estaran vigents fins que siguen modificades per unes altres.

12. Legislació aplicable i jurisdicció

Per a la resolució de les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web que puguen sorgir entre PIMESA i la persona usuària, serà aplicable la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals d’Elx.