El Consell d’Administració de PIMESA, amb data 5 de juliol de 2024, ha aprovat la licitació del contracte d’execució de les obres de Rehabilitació de l’Entorn Residencial de Rehabilitació Programada (ERRP) Barri Porfirio Pascual, definides en el Projecte Bàsic i d’Execució redactats per l’empresa INVESTIGACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD, SAU (INCOSA).

A fi de complir el termini màxim d’execució de les obres establit en la Convocatòria d’Ajudes per a les actuacions de rehabilitació a nivell de barri en la Comunitat Valenciana, establit el 30 de juny de 2026, la licitació es tramitarà de manera urgent.

Tenint en compte la naturalesa i l’import del contracte, este s’adjudicarà mitjançant procediment obert, estant subjecte a regulació harmonitzada (SARA) a l’ésser un contracte d’obres el valor estimat de les quals és superior a 5.538.000 euros.

El contracte estarà en tot cas subjecte a les obligacions en matèria de comunicació; controls de la Comissió Europea, l’Oficina de Lluita Antifrau, el Tribunal de Comptes Europeu i la Fiscalia Europea i el dret d’estos òrgans a l’accés a la informació sobre el contracte, especialment per a evitar el frau, el favoritisme, la corrupció i el doble finançament; així com a les normes sobre conservació de la documentació, d’acord amb el que es disposa en les normes financeres aplicables al pressupost general de la Unió.

L’adjudicatari haurà de garantir que almenys el 70% dels residus de la construcció i demolició no perillosos generats es prepararà per a la seua reutilització, reciclatge i recuperació, constituint esta obligació condició especial d’execució del contracte.

Es donarà publicitat a la licitació mitjançant anunci que es publicarà en el Perfil del Contractant de PIMESA, que es troba allotjat en la Plataforma de Contractació del Sector Públic. A més, en tractar-se d’un contracte subjecte a regulació harmonitzada es procedirà a la publicació d’un anunci de licitació, així com de l’anunci de formalització, en el Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE).

Les 40 comunitats de propietaris existents en el barri han d’aprovar el projecte que se sotmet a licitació, el pressupost i la forma de finançament de les aportacions que corresponen a cada titular dels immobles. Fins al moment PIMESA s’ha reunit amb més del 50% d’elles, que han aprovat en la seua majoria per unanimitat, les actuacions.

La intervenció té un cost total subvencionable de 13 milions d’euros. D’eixa quantitat, s’han aprovat unes ajudes de 9,9 milions, a més de l’aportació de 1,95 milions de l’ Excel·lentíssim Ajuntament d’Elx i la resta, una mica més d’un milió, l’abonen els residents del barri.

La rehabilitació dels 18 edificis i 300 vivendes, inclou el reforç de l’aïllament de les façanes, la substitució de les fusteries exteriors actuals i doble vidre i la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques en cobertes per a contribuir a la generació d’aigua calenta sanitària.

D’altra banda, es durà a terme l’eliminació dels danys estructurals produïts per la presència d’humitats, la centralització dels comptadors d’aigua i electricitat en vestíbuls o la substitució de baixants de sanejament i pluvials, amb l’eliminació del fibrociment existent. Així mateix, hi haurà renovació de la il·luminació, o la instal·lació d’ascensors en les façanes posteriors dels edificis.

La rehabilitació del barri Porfirio Pascual suposa un estalvi en el consum d’energia superior al 60%, que permetrà un ús més eficaç dels recursos, la sostenibilitat mediambiental i un estalvi econòmic per a les persones residents. A més d’una millora en les condicions de seguretat, salubritat, habitabilitat i accessibilitat universal en els edificis i el seu entorn residencial.

L’actuació inclou a més la reurbanització del barri, que suposa actuacions de clavegueram, xarxa d’aigua potable, asfaltat o soterrament de les línies elèctriques.