El Consell d’Administració ha aprovat la licitació del subministrament, servei i obra d’estacions, ancoratges, bicicletes i vehicles per a l’ampliació de Bicielx, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), així com els corresponents Plecs de Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions Tècniques Particulars, amb un pressupost base de licitació d’1.706.235,00 euros, més IVA.

Amb la finalitat d’obtindre una major qualitat en les prestacions objecte del contracte, a causa de l’elevada especialització del sector i, amb la finalitat d’afavorir la participació de la petita i mitjana empresa, el contracte es dividirà en tres lots:

  • Lot 1: Subministrament i instal·lació en diferents emplaçaments de la ciutat de 55 noves estacions, amb 16 cadenats cadascuna (880 ancoratges). Pressupost base de licitació : 984.484,50 €, més IVA.
  • Lot 2: Subministrament de 750 unitats de bicicleta mecànica. Pressupost base de licitació: 487.750,50 €, més IVA.
  • Lot 3: Subministrament de 3 vehicles elèctrics amb 3 semiremolcs amb capacitat mínima per a 16 bicicletes, per a la seua distribució entre les estacions Bicielx. Pressupost base de licitació : 234.000,00 €, més IVA.

Tenint en compte les fites crítiques establides en el PRTR i en la resolució de concessió de les ajudes, totes les actuacions hauran d’estar executades, certificades i pagades abans del 31 de desembre de 2024, per la qual cosa tots els treballs han d’estar finalitzats a data 30 de novembre de 2024. En conseqüència, el contracte es tramitarà de manera urgent a fi de complir el termini màxim d’execució.

La prestació del servei BICIELX es va iniciar al juny de 2010. Actualment compta amb 56 estacions, 848 punts d’ancoratge i 450 bicicletes mecàniques o musculars, gestionant-se el servei per PIMESA.

Amb esta contractació s’amplia el servei en 55 estacions més situades en diferents emplaçaments, passant a tindre 110 estacions, a més de l’adquisició de 3 vehicles elèctrics amb tres semiremolcs amb capacitat mínima per a 16 bicicletes.

Esta actuació pretén afavorir la mobilitat ciclista, inclusiva i universal, reduir la contaminació associada a l’ús de vehicles, desenvolupar una política integral de la bicicleta, facilitar els desplaçaments amb bicicleta fomentant els modes no motoritzats i disminuir l’emissió de gasos contaminants i soroll

Amb la finalitat d’assegurar la transparència i l’accés públic, tota la informació relativa a la licitació, incloent-hi els criteris d’adjudicació dels contractes, estarà accessible a través del Perfil del Contractant de PIMESA, allotjat en la Plataforma de Contractació del Sector Públic, Expedient de Contractació 2023/A/020.