El Consell d’Administració de PIMESA, reunit el 28 de març de 2022, ha acordat formular els Comptes Anuals corresponents a l’exercici tancat al 31 de desembre de 2021 i l’Informe de Gestió.

Durant l’exercici 2021 PIMESA ha obtingut un benefici net de 43.601,68 euros, havent-se incrementat a més en 247.207,55 euros el resultat de l’exercici 2020 a conseqüència de l’aplicació de manera retroactiva dels nous criteris de reconeixement d’ingressos per la modificació del Pla General de Comptabilitat, que va entrar en vigor l’1 de gener de 2021.

L’import net de la xifra de negocis de l’exercici 2021 ha ascendit a 8,3 milions d’euros, constituint els ingressos de l’activitat immobiliària un 33%, mentre que els derivats de l’àrea de mobilitat urbana representen el 67%.

En l’àrea immobiliària en 2021 destaquen la venda d’una parcel·la per a ús industrial, dos habitatges i tres places de garatge, l’increment dels arrendaments d’immobles principalment per la gestió del Mercat Central, les prestacions de serveis a l’Ajuntament en la renovació del Barri de Sant Antón i el lliurament de nínxols en el Cementeri Nou Municipal.

Pel que respecta a l’àrea de mobilitat urbana destaquen l’increment d’ingressos per vendes de carburants en L’Estació, en el nou model sense abanderament, i per l’arrendament d’espais en l’Estació d’Autobusos i en els pàrquings gestionats per la Societat, recuperant-se en part dels efectes negatius produïts per la pandèmia de COVID-19.

Les inversions realitzades per la Societat en 2021 ascendeixen a 4,2 milions d’euros, i es corresponen principalment amb la construcció dels Edificis 77a.1 i 77b.1 d’Elx Campus Tecnològic, per import de 3,2 milions d’euros, i 0,9 milions en el Barri Sant Antón.

La situació de PIMESA al tancament de 2021 continua sent molt sòlida, amb un patrimoni net de més de 52 milions d’euros i sense cap endeutament, la qual cosa dona una solvència molt important a la Societat.