El Consell d’Administració va aprovar la licitació i el Plec de condicions per a la contractació dels serveis de Redacció de Projectes, Direcció d’Obres i Coordinació de Seguretat i Salut per a la construcció del Centre Sociocultural de l’Altet.

El pressupost base de licitació es va establir en la quantitat de 76.947,86 euros més IVA.

Els criteris que han de servir de base per a l’adjudicació són l’oferta econòmica (fins a 49 punts) i l’oferta tècnica (fins a 51 punts), valorant-se en aquesta última els serveis prestats pels professionals intervinents (arquitecte redactor, director d’obra, director d’execució i coordinador de seguretat i salut) en projectes d’igual naturalesa a les funcions a exercir en el contracte, sobre Edificis Públics en els últims cinc anys, així com les millores que es presenten quant a recreacions gràfiques o vídeos de recreació virtuals.

Els professionals que resulten adjudicataris hauran de tindre en compte l’informe del Cap de Servei Tècnic d’Arquitectura de l’Ajuntament d’Elx i el “Avantprojecte de Centre Social en l’Altet”, signats amb data 16 de juny de 2021:

 • El solar en el qual s’implantarà el centre sociocultural està situat en l’Avinguda Dama d’Elx, 36, de L’Altet, amb forma rectangular i una superfície de 2.925 m², actualment està ocupat per les antigues edificacions del Col·legi de Preescolar Rodolfo Tomás i Samper.
 • El programa de necessitats, facilitat per la Regidoria d’Igualtat, Drets Socials i Polítiques Inclusives albergarà una actuació en els edificis existents (8 aules per a activitats i lavabos en planta baixa i pis) i uns edificis nova construcció que albergaran un saló usos múltiples i 3 tallers.
 • Es pretén atendre les necessitats de la població de la pedania de l’Altet dotant-la d’un nou equipament de centre social i cultural, amb els següents condicionants:
  • Rehabilitació dels dos blocs existents.
  • Construcció de dos blocs de nova planta.
  • Configuració d’un pati central entre els blocs.
  • Creació d’un corredor exterior en pis primer que comunique les dependències.
  • Respecte de la massa arbòria dels pins existents.

El Plec es publicarà en el Perfil del Contractant de PIMESA, allotjat en la Plataforma de Contractació del Sector Públic.