El Consell d’Administració de PIMESA, reunit el 5 de maig de 2020, va acordar formular els Comptes Anuals corresponents a l’exercici tancat al 31 de desembre de 2019 i aprovar l’Informe de Gestió.

Un any més, els grans projectes de l’empresa han contribuït a millorar la qualitat de vida de la ciutadania, afavorir la inversió i el creixement de les empreses il·licitanes i foranes que s’instal·len en el municipi i estimular l’activitat econòmica a la ciutat.

Els comptes anuals de 2019 de PIMESA reflecteixen l’excel·lent gestió d’aquesta empresa pública de referència.

Els projectes fonamentals gestionats PIMESA durant l’exercici 2019 en relació amb l’àrea immobiliària s’han centrat en la Renovació i Regeneració Urbana del Barri Sant Antón, finalitzant la comercialització del primer edifici de 74 habitatges, l’execució de les obres de construcció del segon edifici de 120 habitatges i començant les obres del tercer edifici de 90 habitatges en aquesta actuació.

A més, s’han iniciat les obres de construcció dels primers edificis d’Elx Campus Tecnològic, així com la seua comercialització a la fi d’aquest any. S’han gestionat els encàrrecs realitzats per l’Ajuntament d’Elx quant a la construcció de nínxols en el Cementeri Nou Municipal i s’ha continuat amb els tràmits urbanístics necessaris per a l’ampliació d’Elx Parc Empresarial, a través de la Modificació Puntual del Pla General.

Quant a l’àrea de mobilitat urbana PIMESA ha continuat gestionant els serveis públics que té encomanats per l’Ajuntament: l’Estació d’Autobusos (incloent l’Estació de Servei, la Botiga i Cafeteria annexes i l’explotació de la Planta d’energia fotovoltaica situada en la seua coberta), el Depòsit Municipal de vehicles i la Grua, Bicielx, ElcheTaxi, l’ORA i l’explotació de diversos aparcaments i places de garatge.

L’import net de la xifra de negocis de l’exercici 2019 ha ascendit a 9.309.644,16 euros, que es manté en una xifra quasi idèntica a l’exercici anterior. El resultat després d’impostos obtingut per la Societat ascendeix a 638.029,80 euros.

Els ingressos procedents de l’àrea immobiliària s’han incrementat en quasi un 6% respecte a l’exercici anterior, mentre que els ingressos derivats de la mobilitat urbana han descendit en un 5% aproximadament respecte a l’any anterior, fonamentalment per la disminució en els litres i import de les vendes de carburant. Els ingressos per prestació de serveis s’han mantingut en termes globals en línia amb l’exercici anterior.

Els comptes reflecteixen una equilibrada distribució per àrees en la qual els ingressos de l’activitat immobiliària constitueixen un 46%, mentre que els derivats de l’àrea de mobilitat urbana representen el 54%.