POLÍTIQUES DE PRIVACITAT

Es relacionen les següents Polítiques de Privacitat i Protecció de dades personals en compliment del Reglament General de Protecció de Dades (Reglament UE 2016/679) del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals: