PLANTILLA DE PIMESA

Pel principi de transparència es publica la plantilla de personal de PIMESA a 31 de desembre de cada any, aprovada pel Consell d’Administració de l’Empresa, així com possibles modificacions que s’acorden per aquest òrgan de govern.

La plantilla de PIMESA té en compte el nombre d’efectius per Grup Professional i es relaciona la Categoria Professional, el Lloc de treball i l’Adscripció Orgànica del personal laboral amb contracte indefinit i es detalla els efectius considerats personal recurrent.

A més, en la plantilla de PIMESA es fa constar la relació de baixes i altes que s’hagen produït en l’Empresa. S’inclouen, en el seu cas, les modificacions de la plantilla que haja aprovat el Consell d’Administració.

Taxa de Cobertura Temporal

La Taxa de Cobertura temporal és el percentatge de tots les persones treballadores amb contracte temporal en relació al total de persones treballadores amb contracte indefinit. Per al càlcul únicament es tenen en compte les places de naturalesa estructural, és a dir els contractes eventuals per circumstàncies de la producció, celebrats a 31 de desembre de cada any.