PLANTILLA DE PIMESA

Pel principi de transparència es publica la plantilla de personal de PIMESA a 31 de desembre de cada any, aprovada pel Consell d’Administració de l’Empresa, així com possibles modificacions que s’acorden per aquest òrgan de govern.

La plantilla de PIMESA té en compte el nombre d’efectius per Grup Professional i es relaciona la Categoria Professional, el Lloc de treball i l’Adscripció Orgànica del personal laboral amb contracte indefinit i es detalla els efectius considerats personal recurrent.

A més, en la plantilla de PIMESA es fa constar la relació de baixes i altes que s’hagen produït en l’Empresa. S’inclouen, en el seu cas, les modificacions de la plantilla que haja aprovat el Consell d’Administració.