NORMES DE FUNCIONAMENT

Les normes de funcionament del servei de l’ORA, venen regulades en el Reglament del servei públic de regulació d’estacionaments de vehicles en la via pública amb limitació horària, l’Ordenança Fiscal del Servei, i l’Ordenança Municipal de Circulació de la ciutat d’Elx.

Pagament d’Estacionament
El pagament per l’ús dels estacionaments en zones regulades s’efectuarà en proveir-se l’usuari del tiquet d’estacionament en els aparells distribuïdors o utilitzant els mitjans telemàtics habilitats a aquest efecte.

El tiquet haurà d’exhibir-se en lloc que siga visible des de l’exterior del vehicle, col·locat contra el parabrisa per la part interior d’aquest. En el tiquet s’especifica clarament l’import satisfet, la data i l’hora límit autoritzada per a l’estacionament del vehicle en funció de l’import pagat. Si ha utilitzat el servei de pagament telemàtic, no serà necessari exhibir cap tiquet en el vehicle.

Durant el mes d’agost no funciona el servei de l’ORA a la ciutat. Durant aquest mes es pot estacionar en les zones regulades pel Servei, sense necessitat de pagar.

Exempcions
No estan subjectes a aquesta taxa l’estacionament dels següents vehicles:

  • Els vehicles auto-taxi quan el conductor estiga present.
  • Els vehicles en servei oficial, degudament identificats, propietat d’Organismes de l’Estat, Comunitat Autònoma o Entitats Locals, que estiguen destinats directa i exclusivament a la prestació dels serveis públics de la seua competència, quan estiguen realitzant tals serveis.
  • Els vehicles de representacions diplomàtiques acreditades a Espanya, externament identificats amb plaques de matrícula diplomàtica, a condició de reciprocitat.
  • Els vehicles destinats a l’assistència sanitària que pertanyen a la Seguretat Social o Creu Roja i les ambulàncies.
  • Els que exhibisquen durant la totalitat del temps d’estacionament targeta d’estacionament per a persones amb discapacitat expedida per qualsevol Ajuntament de la Comunitat Valenciana.
Vehicles Ecològics
S’estableix una exempció de la taxa durant les dues primeres hores d’estacionament en favor dels vehicles classificats com “Zero Emissions” i “ECO”.

Tots dos han d’estar identificats amb l’adhesiu oficial que emet la Direcció General de Trànsit. Els esmentats distintius han d’estar col·locats durant l’estacionament en lloc ben visible del vehicle.
 

Zones

Zona Blava
Carrer Alpuixarra
Calle Ángel
Calle Antonio Machado
Avinguda de la Llibertat (RENFE)
Avinguda Comunitat Valenciana
Calle Camilo Flammarión
Carrer Camí dels Magros
Carrer Capità Lagier
Calle Concepción Arenal
Calle Cristóbal Sanz
Carrer Eres de Santa Llúcia
Calle Gabriel Miró
Calle Jorge Juan
Calle José María Buck
Carrer Andreu Castillejos
Calle Mariano Benlliure
Carrer Marqués d´Asprella
Calle Óscar Esplá
Passeig de la Joventut
Passeig Nit de l´Albà
Carrer Porta d´Alacant
Calle Reina Victoria
Carrer Sant Vicent
Calle Velarde
Calle Pizarro

 

Zona Verda
Avinguda de la Llibertat (CORREOS)
Calle Diagonal
Calle Doctor Caro
Carrer Ausias March
Calle José García Ferrández
Plaza de Barcelona
Calle Vicente Pérez Bellot
Horaris
Zona Blava
De Dilluns a Divendres De 9:00 a 13:00 hores
De 17:00 a 20:00 hores
Dissabtes De 9:30 a 13:30 hores

 

Zona Verda
Horari Carrers
De Dilluns a Divendres: De 9:00 a 13:00 hores Plaza Barcelona
Calle de la Diagonal
Calle Ausías March
Calle José García Ferrández
De Dilluns a Divendres: De 9:00 a 13:00 hores

                     Dissabtes: De 9:30 a 13:30 hores
Calle Doctor Caro
De Dilluns a Dissabtes: De 9:00 a 14:30 hores Calle Vicente Pérez Bellot
Avenida de la Libertad

Mes d’agost no operatiu.

Tarifes

Les tarifes del servei ORA figuren en l’Ordenança Fiscal de l’Ajuntament d’Elx que regula la Taxa per estacionament de vehicles de tracció mecànica en les vies públiques d’aquest municipi dins de les zones que es determinen.

Ordenança Fiscal de Preu Públic (pdf)