LOCALITZADOR VEHICLES

Si el seu vehicle ha sigut retirat de la via pública per la Grua Municipal, els operaris d’aquesta deixen un adhesiu informatiu en el sòl (triangular).

La Grua Municipal només intervé seguint instruccions dels agents de l’autoritat encarregats de la vigilància del trànsit en l’exercici de les funcions que tenen encomanades legalment.

Per a facilitar la informació sobre la retirada de vehicles i el trasllat dels mateixos al Depòsit Municipal o a altres espais autoritzats, es posa a la disposició de la ciutadania un localitzador de vehicles retirats per la Grua Municipal que accedeix a la nostra base de dades.

CERCADOR

Introduïsca una matrícula vàlida sense espais i sense guions.

Matrícula 


TRAMITACIÓ

Només pot retirar el vehicle del Depòsit el titular del mateix o qualsevol persona degudament autoritzada. La documentació a presentar és la següent:

Si la persona que retira el vehicle és el titular persona física
 • Original de DNl, permís de conduir, passaport o permís de residència.
 • Documentació del vehicle.
Si la persona que retira el vehicle no és el titular
 • Original de DNl, permís de conduir, passaport o permís de residència.
 • Fotocopia de DNl, permís de conduir , passaport o permís de residència del titular del vehicle.
 • Autorització expressa original signada pel titular del vehicle.
 • Documentació del vehicle.
Si el titular del vehicle és una persona jurídica
 • Original de DNl, permís de conduir , passaport o permís de residència del autoritzat.
 • Fotocopia de DNl, permís de conduir, passaport o permís de residència del titular de l’autoritzador.
 • Escriptura o còpia on conste l’apoderat que retirarà el vehicle.
 • Si no és l’apoderat qui retira el vehicle pot autoritzar a una altra persona mitjançant una autorització expressa on s’inclourà el segell de l’empresa.
 • Documentació del vehicle.
Si el vehicle és de LEASING, RENTING O LLOGUER
 • Original de DNl, permís de conduir, passaport o permís de residència de la persona que retire el vehicle.
 • En cas de ser persona autoritzada: autorització original signada pel titular del contracte.
 • Fotocòpia DNl, permís de conduir , passaport o permís de residència de titular del contracte.
 • • Contracte original o fotocòpia compulsada del contracte del vehicle o autorització original, per part de l’empresa titular del contracte, amb signatura i segell, on conste “autorització expressa” a la persona que haja de retirar el vehicle.
 • Documentació del vehicle.
Bicicletes
 • Original de DNl, permís de conduir, passaport o permís de residència.
 • Factura de compra o algun tipus de documentació la qual acredite la propietat del vehicle.

HORARI

Tots els dies de l’any durant les 24 hores

INFORMACIÓ

Telèfon 966 670 961

UBICACIÓ