Promociones e Iniciativas Municipales de Elche S.A.

L'empresa "Promociones i Iniciatives Municipals d'Elx, S.A." (PIMESA) és una societat mercantil local, el capital social de la qual pertany íntegrament a l'Ajuntament d'Elx, constituïda el 5 de gener de 1990 com un instrument de gestió directa de competències municipals, d'acord amb el que disposa l'article 85.2.A) .d) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local.

PIMESA és una societat anònima unipersonal pública, constituïda per un únic soci, l'Ajuntament d'Elx, sent-li d'aplicació allò que s'ha disposat per a este tipus de societats en Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Societats de Capital.

PIMESA és una entitat de dret privat dependent de l'Ajuntament d'Elx que forma part del sector públic institucional, segons el que disposa l'article 2.2.b) de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. Com a entitat que integra el sector públic institucional, PIMESA està sotmesa en la seua actuació als principis de legalitat, eficiència, estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, així com al principi de transparència en la seua gestió.

Segons l'article 85 ter.1 de la Llei 7/1985, les societats mercantils locals es regiran íntegrament, siga quina siga la seua forma jurídica, per l'ordenament jurídic privat, excepte les matèries en què els siga aplicable la normativa pressupostària, comptable, de control financer, de control d'eficàcia i contractació.

A l'efecte del que establix l'article 3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP) , per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, PIMESA forma part del sector públic de l'Ajuntament d'Elx i té la consideració de poder adjudicador que no reunix la condició d'Administració Pública.