Estructura Organitzativa

L’estructura organitzativa de PIMESA es dividix en dos parts:

- Els òrgans socials.

- L’organització de gestió.

Òrgans socials

L’article 8 dels Estatuts determina que el govern i l’administració de la Societat estaran encomanats a la Junta General d’Accionistes, al Consell d’Administració i a la Gerència.

La Junta General de l’empresa està constituïda per l’Excm. Ajuntament d’Elx en Ple, i té les facultades recollides en els Estatuts i les competències fixats en la Llei de Societats de Capital:

 • L’aprovació dels comptes anuals, l’aplicació del resultat i l’aprovació de la gestió social.
 • El nomenament i separació dels administradors, dels liquidadors i, si és el cas, dels auditors de comptes, així com l’exercici de l’acció social de responsabilitat contra qualsevol d’ells.
 • La fixació de la remuneració dels Consellers.
 • La modificació dels estatuts socials.
 • L’augment i la reducció del capital social.
 • L’emissió d’obligacions.
 • La supressió o limitació del dret de subscripció preferent i d’assumpció preferent.
 • L’adquisició, l’alienació o l’aportació a una altra societat d’actius essencials. Es presumix el caràcter essencial de l’actiu quan l’import de l’operació supere el vint-i-cinc per cent del valor dels actius que figuren en l’últim balanç aprovat.
 • La transformació, la fusió, l’escissió o la cessió global d’actiu i passiu.
 • Etc.

L’administració de la Societat s’encomana al Consell d’Administració. Sense perjuí de les facultades que en cada moment puga conferir-li la Junta General, el Consell d’Administració estarà investit dels més amplis poders per a dirigir la marxa de la Societat, exercint així tant actes d’administració com de rigorós domini, amb la limitació d’aquelles facultats que per la Llei i pels Estatuts siguen d’exclusiva competència de la Junta General. Per via d’enumeració i sense caràcter limitador, li corresponen:

 • Ordenar i vigilar la direcció, administració i acció de tots els elements que treballen al servici de la Societat.
 • Nomenar i separar els seus empleats i obrers.
 • Donar les instruccions necessàries per a l’administració social.
 • Representar la Societat en juí i fora d’ell per a l’exercici de les accions i excepcions, i el compliment de les seues obligacions davant tota classe d’autoritats, Jutjats i Tribunals, Organismes oficials i particulars.
 • Retirar i ingressar fons de comptes corrents per mitjà de talons, xecs i ordres de transferència i tota classe d’operacions bancàries.
 • Determinar la col·locació dels fons disponibles per a cobrir totes les quantitats que corresponguen a la Societat i pagar les que siguen procedents.
 • Atorgar i firmar amb les clàusules, pactes i condicions que estime convenient i amb els requisits i solemnitats pertinents, tota classe de documents privats i públics que crega necessari, en ús de les seues facultats.
 • Gestionar amb tota classe de Bancs i Entitats, inclús amb el d’Espanya, l’obertura de comptes corrents i de crèdit amb garantia personal o de fons públics, firmant amb tal motiu les instàncies, pòlisses, xecs, talons de comptes corrents i tots els documents que siguen necessaris a l’efecte.
 • Expedir i rebre la correspondència telegràfica i postal tant ordinària com certificada i la que continga valors declarats; rebre i imposar girs postals; lliurar, acceptar, endossar, avalar i negociar lletres de canvi, xecs i altres documents de gir, i atorgar i sol·licitar els crèdits que siguen necessaris per al desenrotllament del tràfic de la Societat.
 • Donar compliment als acords de les Juntes Generals.

La Gerència és responsable de la direcció i administració de l’empresa, amb les funcions següents, sense perjuí de les facultats que li delegue el Consell d’Administració:

 • Executar i fer complir els acords del Consell.
 • Dirigir i inspeccionar les activitats.
 • Representar administrativament la Societat.
 • Assistir a les sessions del Consell, amb veu però sense vot.

Organització de gestió

La Gerència de PIMESA encapçala l'organigrama de funcionament i l'organització de gestió de l'empresa municipal que està integrat per l'Àrea Administratiu-Financera, el Servei Comercial i de Vivenda, el Servei de Mobilitat Urbana i Manteniment, i les seccions de Comptabilitat, Oficina Tècnica, Recursos Humans, Serveis de Mobilitat, Tecnologies de la Informació i Vivenda.

Este organigrama de funcionament s’ha estructurat tenint en compte les activitats que desplega la Societat.

PIMESA desplega una intensa activitat immobiliària, des de la seua constitució, relacionada amb una sèrie de projectes i actuacions:

 • Urbanització i Comercialització de sòl per a activitats econòmiques.
 • Promoció i Comercialització d’Oficines.
 • Promoció i Comercialització de Locals Comercials.
 • Gestió de la Borsa d’Immobles.
 • Gestió del Projecte de Renovació Urbana del barri de Sant Antoni.
 • Gestió de l’Oficina de Vivenda.
 • Promoció i Comercialització de Vivendes Protegides.
 • Comercialització d’aparcaments.
 • Encomandes de Gestió de l’Ajuntament d’Elx.

A més, PIMESA executa una sèrie d’activitats relacionades amb la mobilitat urbana d’Elx:

 • Gestió i explotació de l’Estació d’Autobusos d’Elx.
 • Gestió en rotació del Pàrquing del Gran Teatre.
 • Gestió de l’Estació de Servici de l’Estació d’Autobusos.
 • Gestió de la Cafeteria de l’Estació d’Autobusos.
 • Gestió del Servei Públic de Regulació d'Estacionaments de vehicles a la via pública amb limitació horària (ORA).
 • Encomanes de gestió de l'Ajuntament d'Elx: Servici de retirada de la via pública i dipòsit de vehicles, gestió del dipòsit Municipal de vehicles i col·laboració en el tractament residual de vehicles. Servici Municipal de Transport Públic en Bicicleta a la ciutat d'Elx (BiciElx). Servici Municipal de Transport de Taxi Compartit a Elx (ElxTaxi).

Esta diversitat d’activitats desplegades i servicis prestats implica, per una part, disposar d’un elevat nivell d’especialització en la gestió de l’empresa; per altra part, comptar amb una estructura organitzativa flexible; i, per acabar, tindre un equip humà amb alts nivells de professionalització i compromís pel servici públic i l’atenció a la ciutadania.

Organigrama

Identificació de responsables directius

Seu social

El domicili social de PIMESA es troba en el carrer Diagonal del Palau núm. 7, 03202 Elx.

Contacte

Els distints mitjans de contacte amb PIMESA són:

 • Correu ordinari remetent escrit a l’adreça de la seu social.
 • Correu electrònic a l’adreça info@pimesa.es
 • Telèfon: 966614278.
 • Altres contactes.