Portal de Transparència

PIMESA assumeix com a principis essencials de la seua gestió: la transparència, la garantia de l'accés a la informació pública i el compromís amb les obligacions de bon govern.

Com a societat mercantil el capital social del qual pertany íntegrament a l'Ajuntament d´Elx, PIMESA està subjecta a les disposicions que se li apliquen de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern; de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana; i del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de Desplegament de La Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, en matèria de transparència i de regulació del Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern.

PIMESA publica en la seua pàgina web, periòdicament, d'una manera comprensible, estructurada, fàcil i intel·ligible per a les persones interessades, la informació el coneixement de la qual és rellevant per a garantir la transparència de la seua activitat relacionada amb el funcionament i control de l'actuació pública. La informació s'actualitza permanentment, atenent a les seues característiques, les possibilitats tècniques i els mitjans disponibles. L'òrgan que genera la informació és la Gerència de PIMESA.

 
  • INFORMACIÓ INSTITUCIONAL, ORGANITZATIVA I DE PLANIFICACIÓ

     

     

Cartes de servicis

  • INFORMACIÓ DE RELLEVÀNCIA JURÍDICA