Projecte de Renovació Urbana del Barri de Sant Antoni

Horari de Juny a Setembre

Dilluns a Divendres
08:00 - 14:30 hores

Horari

Dilluns a Dijous
08:30 - 13:30 hores
16:00 - 17:30 hores
Divendres
08:30 - 13:30 hores

L’Àrea de Renovació Urbana “Barri de Sant Antoni” d’Elx es troba declarat per la Generalitat Valenciana, amb data 23 d’octubre de 2014. En esta Àrea s’ha programat la renovació de 308 vivendes i s’estima un cost total de l’actuació que ascendix a 20.876.072,43 euros.

L’actuació protegida comprén les obres de demolició dels edificis actuals i de construcció de les noves vivendes, de reurbanització necessàries, així com l’execució d’un programa de reallotjament i la realització de les funcions de gestió tècnica i informació a través de l’equip tècnic de gestió, que durà a terme PIMESA, per encàrrec de l’Ajuntament d’Elx.

PIMESA ha construït el primer Edifici de vivendes sobre la parcel·la nº 1 del PRIM del Barri de Sant Antoni, amb un termini d'execució de les obres de 16 mesos.

El Ministeri de Foment aportarà la quantitat de 7.208.021,47 euros per a finançar el cost de les actuacions. Per la seua banda, la Generalitat Valenciana aportarà la quantitat de 6.111.383,76 euros. L’Ajuntament d’Elx, ultra això, aplicarà les exempcions del pagament de llicències i taxes municipals i executarà les obres necessàries per al manteniment dels edificis actuals.

Tot això en el marc del Pla Vivenda 2013-2016, que regula, entre altres ajudes, la relativa al Programa de foment de la regeneració i renovació urbana, que té per objecte la realització d’actuacions a fi de millorar els teixits residencials i recuperar funcionalment conjunts històrics, centres urbans, barris degradats i nuclis rurals.