Renovació Urbana Barri Sant Anton

Horari d´estiu
(Juny a Setembre)

Dilluns a Divendres
08:00 - 14:30 hores

Horari

Dilluns a Dijous
08:30 - 13:30 hores
16:00 - 17:30 hores
Divendres
08:30 - 13:30 hores

L'Àrea de Renovació Urbana Barri Sant Antón d'Elx es troba declarat per la Generalitat Valenciana amb data 23 d'octubre de 2014.

La futura ordenació del Barri de Sant Antón ve definida pel Pla de Reforma Interior Modificatiu (PRIM) tramitat pel Ajuntament d'Elx.

 

Primera Fase

L'actuació protegida de la primera fase afecta els Blocs 11, 12, 13 i 14, havent-se programat la renovació d'un total de 284 vivendes, i comprén les obres de demolició dels edificis i de construcció de les noves vivendes, de reurbanització necessàries, així com la realització de les funcions de gestió tècnica i informació a través de l'equip tècnic de gestió a càrrec de PIMESA, per encàrrec de l'Ajuntament d’Elx.

El cost total subvencionable de l'actuació s'estima en 20,9 milions d'euros, amb unes ajudes públiques a càrrec del Ministeri de Foment i la Generalitat Valenciana que totalitzen 13,3 milions. L'Ajuntament aplica les exempcions del pagament de llicències i taxes municipals i executa les obres necessàries per al manteniment dels edificis actuals, així com les de demolició dels quatre blocs inicials afectats, una vegada construïts els nous edificis i traslladades les famílies a ells. La resta del finançament va a càrrec dels adquirents de les vivendes de nova construcció.

 

Segona Fase

L'actuació protegida de la segona fase afecta el Bloc 6, havent-se programat la renovació d'un total de 55 vivendes, i comprén el mateix tipus d'actuacions de la primera fase, sent així mateix PIMESA l'Ens Gestor de l'actuació per compte de l'Ajuntament d’Elx.

El cost total subvencionable de l'actuació s'estima en 4,6 milions d'euros, amb unes ajudes públiques a càrrec del Ministeri de Foment, la Generalitat Valenciana i l'Ajuntament d'Elx que totalitzen 3 milions. L'Ajuntament a més aplica les exempcions del pagament de llicències i taxes municipals i executa les obres necessàries per al manteniment dels edificis actuals. La resta del finançament va a càrrec dels adquirents de les vivendes de nova construcció.