Programes Anuals

El Consell d’Administració de PIMESA aprova anualment el Programa d’Actuació, Inversió i Finançament de la Societat, que comunica a l’Ajuntament d’Elx als efectes oportuns de caràcter pressupostari.

Es publiquen els Programes Anuals d’Actuació, Inversió i Finançament de PIMESA per a donar compliment al que establix l’article 8.1 d) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern; i a l’article 9.1 f) de la Llei 2/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana.