POLÍTICA DE PRIVACITAT I AVÍS LEGAL

(Informació actualitzada el 1 de març de 2019)

 

Política de privacitat
 

Promociones e Iniciativas Municipales de Elche, S.A. (PIMESA) ha adaptat la seua Política de Privacitat al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'estes dades (Reglament General de Protecció de Dades) i a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

L'empresa pública PIMESA és la responsable del tractament de les dades de les persones interessades en els productes que comercialitza, els servicis que presta i les activitats que du a terme per al desenrotllament dels seus fins socials (estatuts socials).

Conforme disposa l'article 5 del RGPD, PIMESA adopta les mesures necessàries i raonables per a garantir que les dades personals siguen tractats de manera lícita, lleial i transparent en relació amb els interessats; siguen arreplegats amb fins determinats, explícits i legítims, no sent tractats ulteriorment de manera incompatible amb els dits fins; siguen adequats, pertinents i limitats al que és necessari en relació amb els fins per als que són tractats; siguen exactes i, si fóra necessari, actualitzats; siguen mantinguts de manera que es permeta la identificació dels interessats durant no més temps del necessari per als fins del tractament de les dades personals; i, siguen tractats amb seguretat, integritat i confidencialitat.

S'informa a les persones usuàries d'este lloc web que les dades personals demanats per l'empresa municipal, per mitjà dels formularis sitis en les seues pàgines, requerixen del seu consentiment expresse per al seu degut tractament, i en ells s'informa de forma detallada i específica de la base jurídica que justifica l'adaptació de l'aplicació de normes del mencionat Reglament General de Protecció de Dades i de la Llei Orgànica 3/2018. A més, s'informa dels seus drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat de les seues dades, revocació del consentiment, així com la limitació o oposició al seu tractament.

Amb la finalitat d'oferir-li el millor servici i amb l'objecte de facilitar l'ús, s'analitzen el nombre de pàgines visitades, el nombre de visites, així com l'activitat dels visitants i la seua freqüència d'utilització. A estos efectes, PIMESA utilitza la informació estadística elaborada per un proveïdor de servicis d'internet.

PIMESA no utilitza cookies per a arreplegar informació de les persones usuàries, ni registra les direccions IP d'accés. Únicament s'utilitzen cookies pròpies, de sessió, amb finalitat tècnica (aquelles que permeten a l'usuari la navegació a través del lloc web i la utilització de les diferents opcions i servicis que en l'existixen).

Es comunica a les persones usuàries que en www.pimesa.es existixen enllaços a llocs web de tercers, les polítiques de privacitat de les quals són alienes a la de PIMESA. A l'accedir a tals llocs web vosté pot decidir si accepta les seues polítiques de privacitat i de cookies. Amb caràcter general, si navega per internet vosté pot acceptar o rebutjar les cookies de tercers des de les opcions de configuració del seu navegador.

Avís legal
 

1. Informació general

D’acord amb el que disposa en el Article 10.1 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Servicis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, en relació amb el Lloc Web www.pimesa.es, s’informa que és propietat de Promociones e Iniciativas Municipales de Elche S.A. (PIMESA), amb domicili social en el carrer Diagonal del Palau núm. 7, 03202 Elx, societat constituïda per temps indefinit en virtut d’escriptura pública inscrita en el Registre Mercantil d’Alacant al tom 1.165, foli 52, full núm. A-325, Inscripció 1ª i amb CIF núm. A-03475001.

A efectes de contacte amb PIMESA, s’establix l’adreça de correu electrònic info@pimesa.es

Per a totes les pàgines d’este lloc web:

Copyright © 2018 Promociones e Iniciativas Municipales de Elche S.A. (PIMESA)

2. Objecte del lloc web

PIMESA oferix este Lloc Web per a facilitar la informació sobre els productes que comercialitza, els servicis que presta i les activitats que porta a terme per al desplegament dels seus fins socials, sent el seu accés per part de les persones usuàries de caràcter lliure i gratuït. A més, a través d'este lloc web es facilita la realització de determinades gestions operatives.

PIMESA, com a empresa pertanyent al sector públic local, ha desplegat el lloc Web per a donar compliment al que disposa la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern; en la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana; i, en el Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desenrotllament de l'Esmentada Llei 2/2015, de 2 d'abril.

PIMESA es reserva la facultat de modificar, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació i configuració del Lloc Web i dels continguts i servicis que s’hi incorporen. La persona usuària reconeix i accepta que en qualsevol moment l'empresa municipal puga interrompre, desactivar i/o cancel•lar qualsevol dels continguts i/o servicis que s’integren en el lloc web.

3. Accés

L’accés al Lloc Web i la navegació per este lloc web conferixen la condició de persona usuària i comporta la plena acceptació del contingut del present Avís Legal.

L’última versió de l’Avís Legal podrà ser consultada pels usuaris sempre que ho desitgen en l’adreça electrònica www.pimesa.es. Si la persona usuària decidix no acceptar les condicions vigents, haurà d’abstindre’s d’accedir al Lloc Web i/o utilitzar els continguts i servicis que s’hi disposen.

Per a accedir al lloc web, les persones usuàries han de comptar amb un accés a Internet i tindre l'equip, els dispositius i els sistemes operatius necessaris.

Per al correcte accés, visualització i implementació de determinats continguts i servicis del lloc web, els usuaris podran necessitar la descàrrega en els equips informàtics y/o dispositius de determinats programes o aplicacions. Esta instal•lació correrà a càrrec dels usuaris per tal com PIMESA declina qualsevol classe de responsabilitat que se’n poguera derivar.

4. Condicions d´us

Les persones usuàries s’obliguen a usar el lloc web i els continguts i servicis que s’hi incorporen de forma diligent i correcta; i es comprometen a no utilitzar el Lloc Web per a la realització d’activitats contràries a la llei, a la moral, als bons costums acceptats o a l’ordre públic establit i amb fins o efectes il•lícits, prohibits o lesius de drets i interessos de tercers. PIMESA declina qualsevol responsabilitat que de tot l’anterior es poguera derivar.

Queda expressament prohibit l’ús o aplicació de qualssevol recursos tècnics, lògics o tecnològics per virtut dels quals els usuaris puguen beneficiar-se, directament o indirectament, amb o sense lucre, de l’explotació no autoritzada dels continguts i/o servicis o del lloc web en sí.

Les persones usuàries s’obliguen al següent: a) A abstindre's d'utilitzar els continguts i servicis de totes maneres que puguen danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar el lloc web o impedir la normal utilització o gaudi del mateix per part d'altres usuaris. b) A no modificar els equips, aplicacions i sistemes de PIMESA de cap manera, ni a utilitzar versions d'equips, aplicacions i sistemes modificades a fi d'obtindre accés no autoritzat a qualsevol contingut y/o servici del lloc web. c) A no interferir ni interrompre l'accés i utilització del lloc web, servidors o xarxes connectats al mateix, o incomplir els requisits, procediments i regulacions de la política de connexió de xarxes.

PIMESA es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a www.pimesa.es, en qualsevol moment als usuaris, el comportament dels quals no s’ajuste al que establix el present Avís Legal. Així mateix, la Societat perseguirà l’incompliment de les anteriors condicions així com qualsevol utilització indeguda dels continguts presentats en el seu Lloc Web, exercint totes les accions civils i penals que li pogueren correspondre en dret.

5. Responsabilitat

Llevat de les obligacions legals que pertoquen a PIMESA, les persones usuàries reconeixen i accepten expressament que la Societat no atorga cap garantia de qualsevol naturalesa, ja siga expressa o implícita sobre el lloc web, o els continguts i servicis que s’hi incorporen, declinant qualsevol tipo de responsabilitat, entre altres sobre els temes següents:

- La disponibilitat i continuïtat del funcionament del lloc web i dels continguts i servicis que incorpora.

- Els nivells de qualitat i funcionalitat del lloc web i dels continguts i servicis que incorpora.

- La interrupció, suspensió o cancel•lació de l’accés al lloc web i als continguts i servicis que incorpora.

- L’accés no autoritzat i l’alteració de les dades emmagatzemades i transmeses a través del Lloc Web o dels servicis que oferix al respecte.

- L’absència de virus o altres elements en els continguts que puguen produir alteracions en els equips, dispositius i sistemes operatius de les persones usuàries (software i hardware).

PIMESA no serà responsable dels retards o fallades que es produïren en l’accés, funcionament i operativitat del Lloc Web, els seus continguts i/o servicis, així com tampoc de les interrupcions, suspensions o el mal funcionament del lloc weba, quan tingueren el seu origen en avaries i problemes produïts per situacions alienes a la pròpia societat, en especial de força major o situacions d’urgència extrema.

Les persones usuàries accepten voluntàriament que la utilització del lloc web, dels continguts i dels servicis que incorpora té llocs, sempre, davall la seua responsabilitat, raó per la qual adoptaran totes aquelles mesures que foren necessàries als efectes de minimitzar els riscs, incloent l’adopció de les mesures de seguretat que foren necessàries per a garantir procediments antivirus i de recuperació de dades.

6. Enllaços

Des de www.pimesa.es es facilita l’accés a pàgines web que es consideren d’interés per a les activitats de la Societat, pertanyents i/o gestionades per tercers.

L’establiment de l’enllaç no implica necessàriament l’existència de relacions entre PIMESA i el propietari de la pàgina web en la qual s’establisca, així com tampoc l’acceptació i aprovació per part de PIMESA dels seus continguts i/o servicis.

Llevat que expressament es manifeste el contrari, PIMESA no oferix ni gestiona per si, ni per mitjà de tercer la informació, continguts i/o servicis disponibles en les pàgines enllaçades, ni els controla prèviament, aprova o vigila, ni els fa propis. Les persones usuàries, per tant, han d’extremar la prudència en la valoració i utilització de la informació, continguts i servicis existents en les pàgines enllaçades.

Per tal com PIMESA no té cap control sobre les pàgines enllaçades a través dels vincles que s’incorporen en el Lloc Web, les persones usuàries reconeixen i accepten que PIMESA no assumix cap responsabilitat pel contingut ni pels servicis als quals puguen accedir en estes pàgines.

7. Drets de propietat

Es comunica expressament que tots els elements del present lloc web estan subjectes a drets de propietat intel•lectual o industrial. El contingut, arquitectura de navegació, codis font, forma, disseny i denominació dels productes, aplicatius, eines, tecnologia, pàgines, marques, noms comercials, logotips i signes distintius, fotografies i gravacions, i gràfics, són propietat de PIMESA i estan protegits per la legislació vigent.

Les persones usuàries hauran d’abstindre’s d’efectuar la reproducció, adaptació, combinació, integració en altres aplicacions, arreglaments o qualsevol altra manipulació o transformació, així com qualsevol forma de comunicació pública o distribució, pel que fa a tots els continguts i servicis accessibles a través del lloc web, excepte autorització expressa de PIMESA.

Els informes, estudis, articles, noticies, fotografies i altres documents similars, que es publiquen en www.pimesa.es, tenen drets de propietat intel•lectual, i es reproduïxen, distribuïxen i comuniquen públicament, d’acord amb el que establix la legislació vigent, tenint com a fins exclusius informar sobre l’activitat, els productes i els servicis de la Societat.

Les persones usuàries reconeixen i accepten que en el lloc web es troben accessibles continguts i servicis propietat de tercers, els drets dels quals es troben protegits per la legislació espanyola vigent.

8. Legislació aplicable i jurisdicció competent

El lloc web és operat i controlat per PIMESA des de la seua seu a Elx (Espanya), raó per la qual totes les qüestions que pogueren derivar-se del seu accés i/o ús s’entendran regulades i interpretades segons la legislació espanyola.

Si la persona usuària tinguera el seu domicili fora d’Espanya, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, se sotmet als Jutjats i Tribunals d’Elx.

9. Vigència de l’Avís Legal i la seua modificació

La relació jurídica derivada de l’accés i la utilització del Lloc Web, així com dels continguts i servicis que s’hi incorporen, té una duració indefinida.

La vigència del present Avís Legal finalitzarà de forma immediata quan PIMESA publique un nou Avís. L’accés i utilització del lloc web implicarà la plena adhesió i acceptació de les noves condicions establides en este Avís Legal.

PIMESA es reserva la facultat de modificar, en qualsevol moment, i sense avís previ, el present Avís Legal.