Equip de treball

En PIMESA hi ha un equip de treball multidisciplinari amb un alt nivell de qualificació per a desenrotllar les tasques i activitats necessàries per a complir als fins socials.

La plantilla de PIMESA està integrada per personal laboral al servici d'una empresa pública que ha adoptat la forma de societat mercantil, resultant-li d'aplicació el que disposa l'Article 3.3 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana, que establix que este tipus de personal es regirà per la seua normativa específica i les previsions d'esta llei referents al codi de conducta, els principis de selecció i l'accés a l'ocupació pública de les persones amb discapacitat.

Les relacions laborals entre PIMESA i el seu personal es regixen pel Conveni Col·lectiu Provincial de l'empresa, inscrit en el Registre de Convenis el 22 d'agost de 2017, amb Codi 03100602012017, i publicat en el Butlletí Oficial de la Província d'Alacant amb data 28 d'agost de 2017.

El Consell d'Administració de PIMESA aprova anualment la plantilla de l'empresa, que comprén tots els llocs de treball reservats a personal laboral.

La plantilla de PIMESA respon als principis de racionalitat, economia i eficiència i s'establix d'acord amb les necessitats que requerixen les activitats de l'empresa per a complir amb els seus fins socials; tenint en compte, en tot cas, les possibles condicions que puguen fixar-se en la normativa d'aplicació al personal laboral de les empreses públiques que adopten la forma de societat mercantil.

Composició plantilla

La plantilla de la Societat a 31 de desembre de 2018, 2017 i 2016, distribuïda per tipologia de lloc de treball, tipus de contracte i gènere, és la que es mostra en el quadre següent:

Plantilla de PIMESA

TIPOLOGIA DE CONTRACTE I LLOC DE TREBALL EXERCICI 2018 EXERCICI 2017 EXERCICI 2016
TOTAL HOMES DONES TOTAL HOMES DONES TOTAL HOMES DONES
TOTAL 14 8 6 16 10 6 16 11 5
 
CONTRACTES INDEFINITS
Personal Responsable Departament 9 4 5 9 4 5 9 4 5
Personal Tècnic 9 4 5 7 3 4 3 1 2
Personal Administratiu 14 2 12 15 2 13 16 3 13
Personal d´Oficis 57 34 23 59 35 24 60 36 24
TOTAL 89 44 45 90 44 46 88 44 44
 
CONTRACTES TEMPORALS
Personal Administratiu 6 4 2 7 4 3 5 4 1
Personal d´Oficis 8 4 4 9 6 3 11 7 4

La Gerència de PIMESA té un contracte especial de treball de personal d’alta direcció amb vigència fins al 31 d’octubre de 2021.

En la plantilla de PIMESA no hi ha cap lloc de treball reservat a personal eventual, segons la definició de l'article 12 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.

Principis d’actuació

Els òrgans de govern de l'empresa, Consell d'Administració i Gerència, apliquen una política de recursos humans que té en compte els següents fonaments d'actuació:

 • Servici a la ciutadania i als interessos generals.
 • Igualtat, mèrit i capacitat en l'accés i en la promoció professional.
 • Sotmetiment ple a la Llei i al Dret.
 • Igualtat de tracte entre dones i hòmens.
 • Objectivitat, professionalitat i imparcialitat en el servici.
 • Eficàcia en la planificació i gestió dels recursos humans.
 • Desenrotllament i qualificació professional permanent del personal.
 • Transparència.
 • Avaluació i responsabilitat en la gestió.
 • Jerarquia en l'atribució, ordenació i exercici de les funcions i tasques.
 • Negociació col·lectiva i participació, a través del Comité d'Empresa, en la determinació de les condicions de treball.