Perfil Contractant

Promociones e Iniciativas Municipales de Elche S.A. (PIMESA) és una societat anònima unipersonal pública, constituïda per un únic soci, l’Ajuntament d’Elx, al qual pertany íntegrament el capital social.

A l'efecte del que establix l'Article 3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, PIMESA forma part del sector públic de l'Ajuntament d'Elx i té la consideració de poder adjudicador que no reunix la condició d'Administració Pública.

Els contractes que celebra PIMESA tenen la consideració de privats, segons l'Article 26.1 de la Llei 9/2017.