PIMESA proposa un nou espai per a empreses innovadores i de base tecnològica a Elx Parc Empresarial

 

 

Elx Campus Tecnològic és un avantprojecte de l'Ajuntament d'Elx que es gestiona a través de PIMESA i que es concep com un espai per al desenvolupament de l'economia il·licitana, propiciant la integració de la Universitat Miguel Hernández a Elx Parc Empresarial.

PIMESA lidera aquest avantprojecte, que es troba en període de debat i que oferirà espai per a la instal·lació d'empreses de base tecnològica i innovadores.

La integració de les zones verdes amb l'arquitectura singular serà la base principal per a la construcció d'estos edificis que es construiran al voltant d'un gran parc central d'ús públic que servirà com a espai multiusos per a activitats culturals i esportives.

Més de 40.000 m2 de superfície de zones enjardinades, que suposen quatre metres quadrats d'espai verd per cada metre quadrat de superfície ocupada d'edifici.

Este projecte ja s'ha presentat al Comité de Direcció del Pla Estratègic ELX2030 i està previst que es continue donant a conéixer als diferents agents i òrgans de participació de la ciutat, per a conéixer les seues aportacions respecte d'això.

Arribat el moment, els projectes arquitectònics i les obres necessàries per a la construcció d'Elx Campus Tecnològic es licitaran per part de PIMESA com a empresa municipal subjecta a la Llei de Contractes del Sector Públic.