Informació de Relevància Jurídica

L'empresa "Promocions i Iniciatives Municipals d'Elx, SA" (PIMESA) és una societat mercantil local, el capital social pertany íntegrament a l'Ajuntament d'Elx, constituïda el 5 de gener de 1990 com un instrument de gestió directa de les competències municipals de caràcter urbanístic i d'habitatge, d'acord amb el que disposa la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local.

Com a societat mercantil local, amb forma jurídica de societat anònima unipersonal, PIMESA es regeix íntegrament, per l'ordenament jurídic privat, llevat de les matèries en què li són d'aplicació la normativa pressupostària, comptable, de control financer, de control d'eficàcia i contractació.

PIMESA és una entitat de dret privat que forma part del sector públic institucional, segons el que disposa la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, i està sotmesa en la seva actuació als principis de legalitat, eficiència, estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera així com al principi de transparència en la seva gestió.

D'acord amb la legislació de Contractes del Sector Públic, PIMESA és una societat mercantil que té la consideració d'entitat pertanyent al sector públic, és un poder adjudicador que no reuneix la condició d'Administració Pública i els seus contractes tenen el caràcter de privats.

Normativa d´aplicació

Organització i funcionament
Decret de 17 de juny de 1955, pel qual s'aprova el Reglament de Serveis de les Corporacions Locals
Reial Decret 1169/1978, de 2 de maig, sobre creació de Societats Urbanístiques per l'Estat, els Organimos autònoms i les Corporacions Locals, d'acord amb l'article 115 de la Llei del Sòl
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local
Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals
Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de societats de capital
Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del Sector Públic
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques
Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals
REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'estes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades)
 
Contractació
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014
Instruccions Internes de Contractació de PIMESA, per a procediments iniciats amb anterioritat a l'entrada en vigor de la Llei 9/2017
Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques
 
Transparència
Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern
Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana
Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de Desplegament de La Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, en matèria de transparència i de regulació del Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern
 
 
Activitat immobiliària
Reial decret llei 11/2018, de 31 d'agost, de transposició de directives en matèria de protecció dels compromisos per pensions amb els treballadors, prevenció del blanqueig de capitals i requisits d'entrada i residència de nacionals de països tercers i pel qual es modifica la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques
Reial Decret 304/2014, de 5 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 10/2010, de 28 d'abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme
Llei 10/2010, de 28 d'abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme
 
Servici Grua Municipal i Dipòsit Vehicles
Ordenança fiscal del Servici 2019
Reial Decret 20/2017, de 20 de gener, sobre els vehicles al final de la seua vida útil
Reial Decret Legislatiu 6/2015 de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Sobre Trànsit, Circulació de Vehicles de Motor i Seguretat Viària
Ordenança Municipal de Circulació a Elx
 
Servici Bicielx
Ordenanza fiscal del Servici Llobi 2019
Ordenança fiscal del Servici Bicielx 2019
Ordenança Municipal de Circulació a Elx. Títol IX Bicicletes
Reial Decret Legislatiu 6/2015 de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Sobre Trànsit, Circulació de Vehicles de Motor i Seguretat Viària
Reglament per a la prestació del servici municipal de transport públic amb bicicleta a Elx