Informació Econòmica

Programes Anuals

El Consell d’Administració de PIMESA aprova anualment el Programa d’Actuació, Inversió i Finançament de la Societat, que comunica a l’Ajuntament d’Elx als efectes oportuns de caràcter pressupostari.

Es publiquen els Programes Anuals d’Actuació, Inversió i Finançament de PIMESA per a donar compliment al que establix l’article 8.1 d) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern; i a l’article 9.1 f) de la Llei 2/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana.

Comptes Anuals

PIMESA informa dels seus comptes anuals una volta aprovats per la seua Junta General i els corresponents informes d’auditoria, a fi de donar compliment al que disposa l’article 8.1 e) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern; i a l’article 9.1 h) de la Llei 2/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana.

D’acord amb l’article 29 dels Estatuts Socials de PIMESA, el seu Consell d’Administració està obligat a formular en el termini màxim de tres mesos comptadors a partir del tancament de l’exercici social, l’inventari i el balanç de compte de pèrdues i guanys, la proposta de distribució de beneficis i la memòria explicativa, que són sotmesos a l’aprovació de la Junta General.

Informe Sindicatura de Comptes

La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, en virtut del que disposa l'articles 2.1.d) i 6.1.a) de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, d'11 de maig, i d'acord amb el que preveu els programes anuals d'actuació de 2017 i 2018, ha auditat els comptes anuals de 2016 de PIMESA. Els dites comptes comprenen el balanç a 31 de desembre de 2016, el compte de pèrdues i guanys, l'estat de canvis en el patrimoni net, l'estat de fluxos d'efectiu i la memòria corresponents a l'exercici acabat en la dita data.

S'ha planificat i executat, així mateix, una fiscalització de seguretat raonable que permeta expressar una opinió sobre si la gestió contractual de l'Entitat durant l'exercici 2016 resulta conforme, en tots els aspectes significatius, amb les normes de contractació aplicables.

En combinació amb l'auditoria financera dels comptes anuals, s'ha planificat i executat una revisió de compliment de legalitat per a emetre conclusions de seguretat limitada, sobre si les activitats realitzades durant l'exercici 2016 resulten conformes en determinats aspectes significatius amb les normes aplicables a la gestió dels fons públics.