Estatuts socials

Els Estatuts Socials de PIMESA inclouen:

Denominació de la societat: Promociones e Iniciativas Municipales de Elche S.A.

Domicili social: Carrer Diagonal del Palau núm. 7, 03202 Elx.

Capital social: 26.401.790,10 euros, representat per 285 accions nominatives de 92.637,86 euros de valor nominal cada una d’elles, numerades correlativament de l’1 al 285, tots dos inclusivament.

Òrgans socials: El Govern i l’Administració de la societat estaran encomanats a la Junta General d’Accionistes, al Consell d’Administració i a la Gerència.