Encàrrecs

PIMESA mig propi personificat respecte de l'Ajuntament d'Elx.

Segons el que disposa l'article 32.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, "los poders adjudicadors podran organitzar-se executant de manera directa prestacions pròpies dels contractes d'obres, subministraments, servicis, concessió d'obres i concessió de servicis, a canvi d'una compensació tarifària, valent-se d'una altra persona jurídica diferent d'ells, ja siga de dret públic o de dret privat, previ encàrrec a esta, amb subjecció al que disposa este article, sempre que la persona jurídica que utilitzen meresca la qualificació jurídica de mig propi personificat respecte d'ells de conformitat amb el que disposen els tres apartats següents, i sense perjuí dels requisits establits per als mitjans propis de l'àmbit estatal en la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. L'encàrrec que complisca els dits requisits no tindrà la consideració de contracte”.

té la consideració de mig propi personificat de l'Excm. Ajuntament d'Elx, per acord de l'Ajuntament d'Elx en Ple, actuant com a soci únic de PIMESA, convocat per a celebrar Junta General Extraordinària, en sessió celebrada el dia 30 de juliol de 2018.

L'article 1.2 dels Estatuts Socials de PIMESA exposa:

“PIMESA té, a l'efecte del que disposa la Llei de Contractes del Sector Públic, la condició de mig propi personificat respecte de l'Ajuntament d'Elx, que podrà encarregar a PIMESA la realització de treballs, servicis i qualssevol actuacions relacionades amb el seu objecte social.

PIMESA en les actuacions que l'Ajuntament d'Elx li encarregue es regirà per la instruccions fixades unilateralment per aquell, tenint en tot cas naturalesa instrumental i no contractual, per la qual cosa, a tots els efectes, tenen caràcter intern, dependent i subordinant, sent estes actuacions d'execució obligatòria per a la Societat, de manera que la comunicació efectuada per l'Ajuntament d'Elx encarregant una actuació a PIMESA suposarà l'orde per a iniciar-la.

La compensació es determinarà aplicant a les activitats objecte de l'encàrrec realitzades per PIMESA les tarifes aprovades per l'Ajuntament d'Elx, atenent al que establix la legislació de contractació pública.

Com a conseqüència de la seua condició de mig propi personificat, PIMESA no podrà participar en licitacions públiques convocades per l'Ajuntament d'Elx, sense perjuí que, quan no concórrega cap licitador, puga encarregar-se-li l'execució de la prestació objecte de les mateixes”.

L'Ajuntament d'Elx, en l'àmbit de les seues competències, ha acordat, a través de la Junta de Govern Local, els següents encàrrecs a PIMESA com a mitjà propi personificat i comandes de gestió, segons la legislació d'aplicació en cada moment d'aprovació:

(Informació actualitzada el dia 26 de març de 2019)