Elx ciutat per invertir

Elx, amb 228.675 habitants, és la segona ciutat més poblada de la província d'Alacant, la tercera de la Comunitat Valenciana i la vintena ciutat espanyola (la tercera més poblada, excloent les capitals de província) .

El terme municipal il·licità té una superfície de 326,07 km2 i presenta una diversitat territorial i paisatgística pròpia: camp, litoral i muntanya. L'estructura administrativa del terme municipal està integrada per 30 pedanies.

Arc Mediterrani

"La seua localització és privilegiada, en el centre del denominat Arc Mediterrani espanyol, que s'integra en un dels principals eixos de desenrotllament europeu. Les cinc regions que componen l'Arc Mediterrani -catalunya, Comunitat Valenciana, Múrcia, Andalusia i Balears- alberguen més de la mitat de la població i generen més de la mitat de l'activitat econòmica d'Espanya.

Recursos urbans

La ciutat il·licitana posseïx uns recursos singulars (humans, naturals, culturals, socials i econòmics) que s'han transformat en factors clau de progrés i qualitat de vida, i en elements de competitivitat urbana, convertint-la en una urbs ideal per a viure, treballar, visitar i per a invertir en el desenrotllament d'iniciatives i projectes empresarials.

Elx té una sèrie d'atributs que l'han convertit en una urbs ideal per viure, treballar, visitar i per invertir en el desenvolupament d'iniciatives i projectes empresarials.

Ciutat creativa

Elx és una ciutat dinàmica i emprenedora, és una urbs ideal per a invertir i per a desenrotllar noves oportunitats de negoci i de creació d'ocupació, al disposar d'una sèrie de factors clau de localització d'activitats econòmiques. .

Qualitat i sostenibilitat

L'Ajuntament d'Elx està aplicant una política de desenrotllament local recolzada en els conceptes de qualitat i sostenibilitat, fomentant la compatibilitat de l'ús del territori lligat a activitats econòmiques, amb la conservació i posada en valor dels actius de caràcter ambiental, paisatgístic i cultural.

Principals factors de localització d'activitats econòmiques a Elx

 1. Excel·lent oferta cultural i d'oci
 2. Fàcil accés a mercats i clients
 3. Presència d'una base empresarial consolidada
 4. Existència de personal qualificat
 5. Disponibilitat d'espai per a activitats econòmiques
 6. Política local de suport a la creació d'empreses
 7. Xarxa de servicis innovadors i tecnològics a les empreses
 8. Entorn urbà de qualitat
 9. Mobilitat urbana eficient
 10. Entorn natural singular
 11. Pla estratègic de la ciutat: "Elx, Ciutat verda" i "Pla estratègic"

Política de desenvolupament local

El Ajuntament d’Elx, amb la col·laboració de PIMESA, està construint un entorn i ambient a la ciutat favorable a la creació i captació de tota mena de negocis, a l'ampliació i/o modernització de les empreses existents, a l'emprenedoria, al desenvolupament de projectes d'inversió privada, ia les iniciatives dels autònoms i de les petites i mitjanes empreses.

Aquesta política de desenvolupament local es recolza en els següents pilars estratègics: