Dades estadístiques

PIMESA publica anualment, dades estadístiques sobre el percentatge en volum pressupostari de contractes adjudicats a través de cada un dels procediments previstos en les Instruccions Internes de la Societat i en la legislació de contractes del sector públic, complint amb el que establix l’article 8.1 a) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, accés a la informació pública i bon govern; i en l’article 9.1 b) de la Llei 2/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana.