Convenis subscrits

D'acord amb el que disposa l'Article 9.1.c) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana, i en l'Article 12 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desenrotllament de la mencionada Llei, s'informa dels convenis subscrits per PIMESA i el seu text íntegre, així com de les seues modificacions i addendes.

PIMESA, com a entitat de dret privat del sector públic institucional, informa dels Convenis que ha formalitzat amb Administracions Públiques o organismes o entitats de dret públic basant-se en el que disposa l'Article 47 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, i amb altres subjectes de dret privat, sempre que el seu objecte no estiga comprés en el dels contractes regulats en la legislació de contractació del sector públic.

(Informació actualitzada el 7 de juny de 2019).