Convenis subscrits

D'acord amb el que disposa l'Article 9.1.c) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana, i en l'Article 12 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desenrotllament de la mencionada Llei, s'informa dels convenis subscrits per PIMESA i el seu text íntegre, així com de les seues modificacions i addendes.

PIMESA, com a entitat de dret privat del sector públic institucional, informa dels Convenis que ha formalitzat amb Administracions Públiques o organismes o entitats de dret públic basant-se en el que disposa l'Article 47 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, i amb altres subjectes de dret privat, sempre que el seu objecte no estiga comprés en el dels contractes regulats en la legislació de contractació del sector públic.

(Informació actualitzada el 13 de novembre de 2019).