POLÍTICA DE PRIVACITAT I AVÍS LEGAL

(Informació actualitzada el 1 de març de 2019)

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Promocions i Iniciatives Municipals d’Elx S.A. (PIMESA) ha adaptat la seua Política de Privacitat al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de les dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (Reglament General de Protecció de Dades) i a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

L’empresa pública PIMESA és la responsable del tractament de les dades de les persones interessades en els productes que comercialitza, els serveis que presta i les activitats que porta a termini per al desenvolupament de les seues finalitats socials (estatuts socials).

Conforme disposa l’article 5 del RGPD, PIMESA adopta les mesures necessàries i raonables per a garantir que les dades personals siguen tractades de manera lícita, lleial i transparent en relació amb els interessats; siguen recollits amb finalitats determinades, explícits i legítims, no sent tractats ulteriorment de manera incompatible amb aquestes finalitats; siguen adequats, pertinents i limitats al necessari en relació amb les finalitats per a les quals són tractades; siguen exactes i, si fora necessari, actualitzats; siguen mantinguts de manera que es permeta la identificació dels interessats durant no més temps del necessari per a les finalitats del tractament de les dades personals; i, siguen tractats amb seguretat, integritat i confidencialitat.

Es posa en coneixement de les persones usuàries d’aquest lloc web que les dades personals recaptades per l’empresa municipal, mitjançant els formularis situats en les seues pàgines, requereixen del seu consentiment exprés per al seu degut tractament, i en ells s’informa de manera detallada i específica de la base jurídica que justifica l’adaptació de l’aplicació de normes de l’esmentat Reglament General de Protecció de Dades i de la Llei Orgànica 3/2018. A més, s’informa dels seus drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat de les seues dades, revocació del consentiment, així com la limitació o oposició al seu tractament (drets rgpd).

Amb la finalitat d’oferir el millor servei i amb l’objecte de facilitar l’ús, s’analitzen el nombre de pàgines visitades, el nombre de visites, així com l’activitat dels visitants i la seua freqüència d’utilització. A aquests efectes, PIMESA utilitza la informació estadística elaborada per un proveïdor de serveis d’internet.

PIMESA no utilitza cookies per a recollir informació de les persones usuàries, ni registra les direccions IP d’accés. Únicament s’utilitzen cookies pròpies, de sessió, amb finalitat tècnica (aquelles que permetran a l’usuari la navegació a través del lloc web y la utilització de les diferents opcions i serveis que en ell existeixen).

Es comunica a les persones usuàries que en  www.pimesa.es existeixen enllaços a llocs web de tercers, les polítiques de privacitat dels quals són alienes a les de PIMESA. En accedir a tals llocs web vosté pot decidir si accepta les seues polítiques de privacitat i de cookies. Amb caràcter general, si navega per internet vosté pot acceptar o rebutjar les cookies de tercers des de les opcions de configuració del seu navegador.

AVÍS LEGAL

1. Informació general

D’acord amb el que es disposa en l’Article 10.1 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, en relació amb el Lloc Web www.pimesa.es s’informa que és propietat de Promocions i Iniciatives Municipals d’Elx S.A. (PIMESA), amb domicili social al Carrer Diagonal del Palau nº 7, 03202 Elx, societat constituïda per temps indefinit en virtut d’escriptura pública inscrita en el Registre Mercantil d’Alacant en el tom 1.165, foli 52, fulla nº A-325, Inscripció 1ª i amb C.I.F. nº A-03475001.

A efectes de contacte amb PIMESA, s’estableix la següent adreça de correu electrònic info@pimesa.es

Per a totes les pàgines d’aquest Lloc Web:

Copyright © 2020 Promociones e Iniciativas Municipales de Elche S.A.(PIMESA)

2. Objecte del Lloc Web

PIMESA ofereix aquest Lloc Web per a facilitar la informació sobre els productes que comercialitza, els serveis que presta i les activitats que duu a terme per al desenvolupament de les seues finalitats socials, sent el seu accés per part de les persones usuàries de caràcter lliure i gratuït. A més, a través d’aquest lloc web es facilita la realització de determinades gestions operatives.

PIMESA com a empresa pertanyent al sector públic local, ha desenvolupat el Lloc Web per a donar compliment al que es disposa en la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern; en la Llei 2/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana; i, en el Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desenvolupament de la citada Llei 2/2015, de 2 d’abril.

PIMESA es reserva la facultat de modificar, en qualsevol moment, i sense avís previ, la presentació i configuració del Lloc Web i dels continguts i serveis que en ell s’incorporen. La persona usuària reconeix i accepta que en qualsevol moment l’empresa municipal puga interrompre, desactivar i/o cancel•lar qualsevol dels continguts i/o serveis que s’integren en el Lloc Web.

3. Accés

L’accés al Lloc Web i la navegació pel mateix, confereix la condició de persona usuària i comporta la plena acceptació del contingut del present Avís Legal.

L’última versió de l’Avís Legal podrà ser consultada pels usuaris sempre que ho desitgen en la direcció electrònica  www.pimesa.es. Si la persona usuària decideix no acceptar les condicions vigents, haurà d’abstindre’s d’accedir al Lloc Web i/o utilitzar els continguts i serveis en ell disponibles.

Per a accedir al lloc web, les persones usuàries han de comptar amb un accés a Internet i tenir l’equip, els dispositius i els sistemes operatius necessaris.

Per al correcte accés, visualització i implementació de determinats continguts i serveis del Lloc Web, els usuaris podran necessitar la descàrrega en els seus equips informàtics i/o dispositius de determinats programes o aplicacions. L’esmentada instal•lació correrà a càrrec dels usuaris, declinant PIMESA qualsevol tipus de responsabilitat que d’allò es poguera derivar.

4. Condicions d’ús

Les persones usuàries s’obliguen a fer ús del Lloc Web i els continguts i serveis que en ell s’incorporen de manera diligent i correcta; i es comprometen a no utilitzar el Lloc Web per a la realització d’activitats contràries a la llei, a la moral, els bons costums acceptats o a l’ordre públic establert i amb finalitats o efectes il•lícits, prohibits o lesius de drets i interessos de tercers, declinant PIMESA qualsevol responsabilitat que de tot l’anterior es poguera derivar.

Queda expressament prohibit l’ús o aplicació de qualsevols recursos tècnics, lògics o tecnològics per virtut dels quals els usuaris puguen beneficiar-se, directa o indirectament, amb o sense lucre, de l’explotació no autoritzada dels continguts i/o serveis o del Lloc Web en sí.

Els usuaris s’obliguen al següent: a) A abstenir-se d’utilitzar els continguts i serveis de qualsevol manera que puga danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar el lloc web o impedir la normal utilització o gaudiment del mateix per part d’altres usuaris. b) A no modificar els equips, aplicacions i sistemes de PIMESA de cap manera, ni a utilitzar versions d’equips, aplicacions i sistemes modificades amb la finalitat d’obtindre accés no autoritzat a qualsevol contingut i/o servei del lloc web. c) A no interferir ni interrompre l’accés i utilització del lloc web, servidors o xarxes connectades al mateix, o incomplir els requisits, procediments i regulacions de la política de connexió de xarxes.

PIMESA es reserva el dret a denegar o retirar l’accés www.pimesa.es, en qualsevol moment als usuaris, el comportament dels quals no s’ajuste al que s’estableix en el present Avís Legal. Tanmateix, la Societat perseguirà l’incompliment de les anteriors condicions així com qualsevol utilització indeguda dels contingut presentats en el seu Lloc Web, exercint totes les accions civils i penals que li pogueren correspondre en dret.

5. Responsabilitat

Excepte les obligacions legals que corresponen a PIMESA, les persones usuàries reconeixen i accepten expressament que la Societat no atorga cap garantia de qualsevol naturalesa, ja siga expressa o implícita sobre el Lloc Web, o els continguts i serveis que en ell s’incorporen, declinant qualsevol tipus de responsabilitat, entre altres sobre els següents temes:

– La disponibilitat i continuïtat del funcionament del Lloc Web i dels continguts i serveis els quals incorpora.

– Els nivells de qualitat i funcionalitat del Lloc Web i dels continguts i serveis els quals incorpora.

– La interrupció, suspensió o cancel•lació de l’accés al Lloc Web i als continguts i serveis els quals incorpora.

– L’accés no autoritzat i l’alteració de les dades emmagatzemades i transmeses a través del Lloc Web o dels serveis que ofereix al respecte.

– L’absència de virus o altres elements en els continguts que puguen produir alteracions en els equips, dispositius i sistemes operatius de les persones usuàries (software i hardware).

PIMESA no serà responsable dels retards o fallades que es produïren en l’accés, funcionament i operativitat del Lloc Web, els seus continguts i/o serveis, així com tampoc de les interrupcions, suspensions o el mal funcionament d’aquest, quan tingueren el seu origen en avaries i problemes produïts per situacions alienes a la pròpia Societat, en especial de força major o situacions d’urgència extrema.

Les persones usuàries accepten voluntàriament que la utilització del Lloc Web, dels continguts i dels serveis els quals incorpora té lloc, en tot cas, sota la seua responsabilitat, pel que adoptaran totes aquelles mesures que foren necessàries als efectes de minimitzar els riscs, incloent l’adopció de les mesures de seguretat que foren necessàries per a garantir procediments antivirus i de recuperació de dades.

6. Enllaços

Des de  www.pimesa.es es facilita l’accés a pàgines web que es consideren d’interés per a les activitats de la Societat, pertanyents a i/o gestionades per tercers.

L’establiment de l’enllaç no implica, necessàriament, l’existència de relacions entre PIMESA i el propietari de la pàgina web en la qual s’establisca, així com tampoc, l’acceptació i aprovació per part de PIMESA dels seus continguts i/o serveis.

Excepte que expressament es manifeste el contrari, PIMESA no ofereix ni gestiona per sí, ni per mitjà de tercers la informació, continguts i/o serveis disponibles en les pàgines enllaçades, ni els controla prèviament, aprova o vigila, ni els fa propis. Les persones usuàries, per tant, deuen extremar la prudència en la valoració i utilització de la informació, continguts i serveis existents en les pàgines enllaçades.

Pel fet que PIMESA no té cap control sobre les pàgines enllaçades a través dels vincles que s’incorporen en el Lloc Web, les persones usuàries reconeixen i accepten que PIMESA no assumeix responsabilitat alguna pel contingut ni pels serveis als quals puguen accedir en aquestes pàgines.

7. Drets de propietat

Es comunica expressament que tots els elements del present Lloc Web estan subjectes a drets de propietat intel•lectual o industrial. El contingut, arquitectura de navegació, codis font, forma, disseny i denominació dels productes, aplicatius, ferramentes, tecnologia, pàgines, marques, noms comercials, logotipus i signes distintius, fotografies i gravacions, i gràfics, són propietat de PIMESA i estan protegits per la legislació vigent.

Les persones usuàries hauran d’abstindre’s d’efectuar la reproducció, adaptació, combinació, integració en altres aplicacions, arranjaments o qualsevol altra manipulació o transformació, així com qualsevol manera de comunicació pública o distribució, en relació amb tots els continguts i serveis accessibles a través del lloc web, excepte autorització expressa de PIMESA.

Els informes, estudis, articles, notícies, fotografies i altres documents similars, que es publiquen en www.pimesa.es, tenen drets de propietat intel•lectual, i es reprodueixen, distribueixen i comuniquen públicament, d’acord amb el que s’estableix en la legislació vigent, tenint com a finalitats exclusives, informar sobre l’activitat, els productes i els serveis de la Societat.

Les persones usuàries reconeixen i accepten que en el Lloc Web es troben accessibles continguts i serveis propietat de tercers, drets els quals es troben protegits per la legislació espanyola vigent.

8. Legislació aplicable i jurisdicció competent

El Lloc Web és operat i controlat per PIMESA des de la seua seu en Elx (Espanya), pel que totes les qüestions que pogueren derivar-se de l’accés i/o ús d’aquest s’entendran regulades e interpretades de conformitat amb la legislació espanyola.

renúncia expressa a qualsevol altre fur, es sotmet als Jutjats i Tribunals d’Elx.

9.Vigència de l’Avís Legal i la seua modificació

La relació jurídica derivada de l’accés i la utilització del Lloc Web, així com dels continguts i serveis en ell incorporats, té una duració indefinida.

La vigència del present Avís Legal finalitzarà de manera immediata quan PIMESA publique un nou Avís. L’accés i utilització del Lloc Web implicarà la plena adhesió i acceptació de les noves condicions establides en l’esmentat Avís Legal.

PIMESA es reserva la facultat de modificar, en qualsevol moment, i sense avís previ, el present Avís Legal.