DADES ESTADÍSTIQUES

PIMESA publica anualment, dades estadístiques sobre el percentatge en volum pressupostari de contractes adjudicats a través de cadascun dels procediments previstos en la Llei de Contractes del Sector Públic, per donar compliment al disposat en la legislació d’aplicació en matèria de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern.